Home

Extra anpassningar blankett

Extra inlagda coachande och motiverande samtal om skolarbetet Tydliggöra skolmiljön inom- och utomhus Visa bild rastvärdarna innan rast Fysiska anpassningar: placering i klassrummet särskild stol/bord pennstöd annat Extra tydliga rutiner och regler t ex alla lärare introducerar och avslutar lektioner likartat Läraren förändrar/anpassar elevens extra anpassningar när de bedömer att det behövs. (Sidan 18. Den feta texten finns inte i rapporten) Utarbetad blankett för extra anpassningar hittar ni bl a i mitt material Vägledning för grundskolan - Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd Att få en överblick gällande vilka extra anpassningar som finns i klassrummen är något som vi vill få bättre kunskap om. Därför låter vi nu alla lärare fylla i en blankett där man anger vilka behov som finns i klassen och vilka insatser i form av extra anpassningar som görs kring dessa elever Blankett för dokumentation av Extra anpassningar finns under fliken Extra anpassningar och särskilt stöd En omfattande idébank med anpassningar Idébanken har strukturerats så att den följer tillgänglighetsmodellens tre huvudområden: pedagogisk, social och fysisk tillgänglighet. Vidare har man delat anpassningarna i underkategorier Rättssäkra extra anpassningar. Vi i skolan tränar fortfarande på extra anpassningar som stödinsats. De frågor om extra anpassningar som uppstod i de kollegier jag mötte förra veckan är sådana jag möter ofta i olika skolor. Å ena sidan jobbar alla mycket med extra anpassningar, å andra sidan verkar det finnas en viss osäkerhet om hur man ska göra

De extra anpassningarna ska nedtecknas i elevens individuella utvecklingsplan, skriver Skolverket i sina allmänna råd om extra anpassningar. När de extra anpassningarna inte räcker, och det blir dags för en utredning, måste det finnas dokumentation att utgå ifrån. Vad har gjorts och varför har det inte hjälpt? Flera skolor i Sigtuna. CHECKLISTA FÖR EXTRA . ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stö Syftet med materialet är att inspirera. Materialet ska också fungera som ett stöd i arbetet med att få olika nivåer i styr- och stödkedjan att arbeta aktivt och systematiskt med extra anpassningar. Ytterst är förstås syftet att arbetet med extra anpassningar ger alla elever de bästa förutsättningarna för att öka sin måluppfyllelse

 1. Målet är att eleven väl känner till sina anpassningar och kan värdera vad som fungerar. Vårt projekt handlar om att testa och utveckla undervisningen och göra den mer tillgänglig för alla, ändå inser vi att extra anpassningar behövs. Alla lärare tycker inte att det är lätt som en plätt att utforma extra anpassningar för sina.
 2. ska lärarnas arbete med åtgärdspro-gram och annan dokumentation. 2. Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen
 3. a vägledningshäften (2017) som bl a utgår ifrån Skolverkets allmänna råd och kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Materialet innehåller många konkreta exempel. Mina häften och blanketter används runt om i landet
 4. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 5. en 2014 dokumentera extra individuella anpassningar för de elever som det kan befaras att de inte kommer att nå kunskapskrav. Dokumentationen för extra anpassningar ska göras i elevens IUP för åren 1-5. För betygsgivande år gäller annat då de ej behöver.
 6. dre ingripande ka­ raktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stöd­ insats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever.
 7. I årskurser där betyg sätts säger skolverket att inget hindrar att skolan utarbetar egna rutiner för dokumentation gällande extra anpassningar. Det är också så att det är upp till rektor och skola att ev starta IUP för t ex årskurs 6. Där kan extra anpassningar skrivas

Elevhälsan - Dokumentation av extra anpassningar

 1. anpassningar för att tillgodose elevens behov. En extra anpassning genomförs inom ramen för den ordinarie undervisningen. En elev kan ha extra anpassningar i ett eller flera ämnen och det kan även vara fråga om olika former av extra anpassningar i olika ämnen. En extra anpassning dokumentera
 2. CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggninge
 3. Extra anpassningar. Lyssna. Extra anpassning. Alla elever behöver stöd i sin utveckling, några behöver extra anpassning under vissa perioder eller situationer. När en elev i gymnaiseskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne ska elevens behov av extra anpassning.
 4. extra anpassningar. B. I samråd med berörda pedagoger ansvarar mentor för att dokumentera de övergripande extra anpassningar som görs. Detta om eleven behöver övergripande stöd i alla skolämnen. Exempel på vad extra anpassningar kan innehålla (denna lista kan göras lång): Extra tydliga instruktioner eller stöd
 5. Ansökan tilläggsbelopp grundskola, fritidshem - Ansök via blankett (LK 2522) Gymnasiet Tillämpningsanvisningar for ansökan om ersättning för säkilt stöd extraordinär stödåtgärder utöver programersättningen.pdf Ansökan om ersättning för särskilt stöd utöver programersättning.

Extra anpassningar - Förstelärare Lis

Extra anpassningar Blankett att fylla i: Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen 3 kap. 5 a skollagen Stöd i form av extra anpassningar: Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller. Extra anpassningar är ett stöd som normalt är möjlig att genomföras av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Anpassningarna ges till de elever som troligen inte kommer uppnå de kunskapskrav som ska uppnås för respektive årskurs Stöd i form av extra anpassningar är t.ex. att hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier. Det kan t.ex. ske med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta i gång arbetet Vad gäller egentligen kring anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, vad är EHT och elevhälsan för något! Det är mycket att hålla reda på för skolpersonal och för föräldrar. Det här inlägget ska försöka reda ut lite kring det här. vara en sammanfattning för lärare och andra i skolan och inte minst lite av e behöver och extra anpassningar. Lärarnas kompetens och förståelse för vilken betydelse olika anpassningar har för elevernas utveckling och hur man kan kompensera för funktionsnedsättningar i undervisningen, påverkar också var gränsen mellan stöd och extra anpassningar går

Anpassningar och stöd - Danderyds kommu

Extra anpassningar är fortfarande ett något vagt begrepp hos många, såväl lärare som skolledare, och det är kanske inte så konstigt eftersom det kom in i skollagen sommaren 2014. Extra anpassningar ska ges till elever inom ramen för ordinarie undervisning om de riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås Några exempel är Blankett för extra anpassningar och Blankett för generella anpassningar på gruppnivå. Här finns också konkreta stödtexter inskrivna inuti Skolverkets blanketter för utredning och åtgärdsprogram. Häftet på 90 sidor säljs som PDF-fil.. • Extra anpassningar skrivs med fördel in i elevens IUP. Särskilt stöd • Detta är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen

Beskrivning. Anna Sjölander rådgivare på SPSM föreläser om vad som är Bra för alla - nödvändigt för vissa: om extra anpassningar i skolan.Hon har samma föreläsning på förmiddagen som på eftermiddagen. Föreläsningen handlar om framgångsfaktorer i arbetet med extra anpassningar utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning Extra anpassningar i skolan, med fokus. Hämta en blankett Klicka på ikonen vid den blankett du är intresserad av. När du öppnat blanketten sparar du den som vanligt på din dator. Tiden för att hämta hem en blankett kan variera, bl.a. beroende på hur stor blanketten är eller hur snabb Internet-förbindelse du har För att vi pedagoger ska hålla reda på elevernas extra anpassningar, när de infördes och hur de fungera har vi fått låna en blankett från Videdalsskolans duktiga specialpedagog och sedan har vi gjort om dokumentet så att det passar oss

Rättssäkra extra anpassningar specialpedagoge

Små anpassningar - stora skillnader Som vi hoppas att du sett i detta material kan små anpassningar göra stor skillnad. Dessa anpassningar skapar också en bättre studiero för alla elever - och för dig som arbetar i skolan. Vill du veta mer får du gärna läsa vår bok Autism och adhd i skolan: handbok i tyd - liggörande pedagogik Datum. 2016-10-05. Generella förmågor - extra anpassningar för elev. Blanketten är hämtad från Vägledning för grundskolan, Gudrun Löwendahl Björkman (utformad i samarbete med specialpedagog Lena Konow-Hoffman) extra anpassningar innebär stödinsatser av mindre karaktär som är möjliga att genomföra av lärare och övrig personal inom den ordinarie undervisningen utan att något formellt beslut behöver tas. I våra styrdokument från 2011, Lgr 11 och Gy 1, står det att läsa:. i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. De kan t.ex. gå miste om fysiska och pedagogiska anpassningar och stöd som de behöver eller bli bemötta på ett fel-aktigt sätt. Att bytet - övergången - fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång - Ja, jag har ett väldigt enkelt svar. Jag brukar säga, lite skämtsamt, att allt är extra anpassningar om inte rektor beslutat att det ska vara särskilt stöd. Ungefär så är det. Extra anpassningar behöver inte beslutas av rektor. Det finns inte heller något dokumentationskrav för detta för de elever som går i årskurs 6-9

Arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Två år efter lagändringen håller flera skolor fortfarande på med implementeringsarbetet. I flera skolor är det fortfarande oklart vad som avses med extra anpassningar och hur det genomförs med god kvalitet Skolverket har presenterat nya allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och du kan ladda ner hela publikationen här. Skolverket beskriver de två formerna av stödinsater så här: Extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisninge Frågan om extra anpassningar vid prov tas inte upp konkret i de allmänna råden om anpassningar, men enligt Eva Blomdahl är det självklart att eleverna har rätt till anpassningar även i provsituationer. Svaret är inte lika lätt vad gäller nationella prov, där speciella regler gäller för de olika delproven Komet kometprogrammet.se. Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare

En inkluderande, strukturerad och förutsägbar miljö minskar behovet av särskilt stöd och minskar administrationen men det kan behövas extra anpassningar eller särskilt stöd och åtgärdsprogram. 15 konkreta tips för mer användbara åtgärdsprogram: Ta med eleven - glöm inte att tala med eleven. De vet ofta precis vad det är. Ansökan om tolkprov gör du på annan blankett. Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad kan du beviljas muntligt prov med teckentolk för traktorkort och alla körkortsbehörigheter, förutom behörigheterna D1, D, D1E och DE. Utbildning Det finns trafikskolor som har god kunskap om vad dyslexi och andr 2015-01-29 1 (1) Blankett: Förskola till förskoleklass - Kompletterande överlämningsplan - för barn i behov av stöd i form av extra anpassningar

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet. Gudruns egna konkreta häften Vägledning för grundskolan och Vägledning för gymnasieskolan används runt om i landet Extra anpassningar Vid oro att elev inte når kunskapskraven Undervisande lärare och elev Datum_____ Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i en kurs skall undervisande lärare, tillsammans med eleven, göra en kartläggning av problemet och försöka finna de lösningar som gör att hindret/hindren fö

Dokumentation av extra anpassningar. Beslut om åtgärdsprogram. Beslut om att avsluta åtgärdsprogram. Beslut om särskild undervisningsgrupp. För elever. Bänksittare på idrott. Byte av Språkval. Byte mellan moderna språk. Datoreden (avtal mellan skolan och elever i 6an och uppåt) Inför utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalsblankett Men det finns ju trots allt en hel del insatser som vi idag vet brukar vara till stor hjälp för ett flertal elever, inklusive elever som har behov av extra anpassningar utifrån funktionsnedsättningar som ADHD och/eller Autismspektrumtillstånd, och dessa insatser kan man ju alltid börja med anpassningar Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats

Blankett för extra anpassningar istället för åtgärdsprogram? 35 Samarbete kring extra anpassningar 36 5 . 4.2 Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i matematikundervisningen? 37 Extra anpassningar som nämns av lärare vid intervjutillfället 3 Levla Lärmiljön har utvecklat ett vägledande stödmaterialet som används av skolpersonal i arbetet med tidiga insatser för elever som hamnar i problemsituationer. Det är viktigt att lärmiljön ligger i fokus och att konkreta åtgärder snabbt kommer igång Skolverkets Allmänna råd (2014): Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverkets webbsida Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan 1. Extra anpassningar Om en lärare märker att en elev riskerar att inte nå målen så ska läraren sätta in extra anpassningar för att stötta eleven att nå målen

Extra anpassningar - va då, då? Specialpedagogi

I Skolverkets allmänna råd - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014, s.11) står: Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar Den kan bifogas i den individuella utvecklingsplanen. Med en blankett blir det lättare att kunna sammanställa och få en överblick över vilka elever som behöver olika former av extra anpassningar. - Vet vi att vi har x antal elever som är i behov av en typ av extra anpassning så kan vi planera in det i undervisningen redan från början Inget barn väljer frivilligt att stanna hemma från skolan under långa perioder. Inget barn väljer frivilligt att misslyckas i skolan, riskera följdproblematik i form av ångest- eller depressionssymptom och kraftigt minska sina chanser till ett liv där man kan försörja sig själv Om extra anpassningar inte bedöms som tillräckliga så sätter processen kring särskilt stöd igång. Arbetet med särskilt stöd skall ske i linje med vad som angavs i de tidigare allmänna råden från 2013. Utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med elevens. blankett Extra anpassningar, där du tom punkt 4 , bil 4, kort beskriver vilka anpassningar som är gjorda och där elevens egen berättelse också finns med). 5. M anmäler till rektor om tecken på behov av särskilt stöd finns. Rektor gör e

Stödmaterial om extra anpassningar - spsm

Fastighetsägare kan söka återställningsbidrag för att återställa anpassningar. Bidraget lämnas under vissa förutsättningar till ägare av hyres- och bostadsrättshus. Läs mer om. Blankett lämnas till den verksamhet där barnet är placerad. 2 sidor, blankettnamn RA9012 Vid samtliga skolor i granskningen där eleverna ges extra anpassningar av god kvalitet, genomförs samtliga följande tio länkar i kedjan för extra anpassningar som på olika sätt beskrivits tidigare i rapporten. Det innebär att: Elevens undervisande lärare samverkar för att identifiera elevens behov av extra anpassningar

Gäller barn med rättighet till stöd i form av extra anpassningar och åtgärder. Blankett PDF-blankett för kompletterande överlämningsplan från förskola till förskoleklass. Hittar du inte svaret på din fråga? De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar. är tänkt, att de elever som är i behov av extra anpassningar får extra anpassningar och att lärarna har fått en administrativ avlastning. Vidare funderingar är ifall det finns risk att elever som får extra anpassningar inte får rätt sorts stöd då extra anpassningar inte behöver föregås av en utredning Därefter kan en ansökan om mottagande i grundsärskolan göras (blankett 2). Om vårdnadshavarna väljer att inte ansöka om mottagande i grundsärskola eller om en av vårdnadshavarna eller båda inte medger att barnet tas emot i grundsärskola kommer eleven att få stöd enligt lagstiftning angående extra anpassningar och särskilt stöd Extra anpassningar. Dokumentation av extra anpassningar. Åtgärdsprogram - följande dokumentation (i följande ordning) ska användas vid utarbetandet av ett åtgärdsprogram. Första blanketten är kommunens gemensamma - övriga blanketter är Skolverkets (med vårt sidhuvud). 1. Pedagogisk kartläggning med manual grundskolan 181002. 2

Extra anpassningar i undervisningen. Extra anpassningar är en stödinsats som normalt är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Några exempel på extra anpassningar: extra tydliga instruktioner och stöd att sätta igång arbetet; hjälp att förstå texter; digital teknik med anpassade programvaro är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. De kan t.ex. gå miste om fysiska och pedagogiska anpassningar och stöd som de behöver eller bli bemötta på ett felaktigt sätt. Att bytet - övergången - fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Det är därför viktigt att det finn

Extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen Särskilt stöd som föregås av utredning och pedagogisk bedömning I vår lokala elevhälsa ingår rektor, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare svenska som andra språk, modersmålsundervisning, extra anpassningar och eventuella behov av särskilt stöd. Blankett för Beslut om extra anpassningar hittar du här. Beslut ska tas inom två månader från den dag som eleven har påbörjat sin utbildning på skolenheten. Rektor säkerställer att den nyanlända eleven har lämplig placerin 1 (1) Blankett: Förskola till förskoleklass - Kompletterande överlämningsplan - för barn i behov av stöd i form av extra anpassningar - för barn i behov av särskilt stö Skolverket inleder materialet med att konstatera att det alltid föreligger en risk att viktig information går förlorad då ett barn eller en elev byter skola eller skolform. Detta kan påverka alla barn och elever men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd

ett åtgärdsprogram utarbetas. Blankett: Beslut om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd. Denna blankett ska undertecknas av rektor. (Se Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014.) Uppföljningsmöte anges och bör vara inom rimlig tid På Skolverkets hemsida finns allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd samt beslut om att avsluta åtgärdsprogram

På avlämnande skola har eleven haft, och bedöms ha fortsatt behov av, extra anpassningar och/eller sär-skilt stöd. Åtgärdsprogram Studiehandledning på modersmål Elevassistent Anpassad studiegång Extra anpassningar Eleven har fortsatt stödbehov i följande ämnen Matematik Svenska/SVA Engelska Annat ämne: Elevens frånvar Läraren/pedagogen ansvarar för att dokumentera de extra anpassningar som sätts in. Extra anpassningar dokumenteras på blankett (se bilaga 2) som sedan sätts in av ansvarig pedagog i en klasspärm samt att en kopia ges till specialpedagog som arkiverar dem på skolan. Ansvarig lärare noterar i V-klass att eleven har extra anpassningar blankett Utredning särskilt stöd Orosanmälan Centrala stödteamet Fortsätta med extra anpassningar Ärendet vidarebefordras till THT för samtal med elever i bl. a kränkningsärenden m.m. Åtgärdsprogram Klassläraren ansvarar för att upprätta åtgärdsprogram i samråd med specialpedagog, elev och vårdnadshavare

Lärmiljö - Extra anpassningar — en praktik att utveckl

1. Extra anpassningar 2. Särskilt stöd Uppmärksamma Då en elev anses vara i behov av extra anpassningar eller i behov att göra en utredning om särskilt stöd, ska samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare inledas. 1 Extra anpassningar Vid misstanke om att elev riskerar att inte utvecklas mot kunskapsmål i Lgr1 personal/arbetslag, sätta in extra anpassningar. Detta dokumenteras i blankett Dokumentation - extra anpassningar* och i Unikum (F-5). Klasslärare/mentor kan även konsultera elevhälsoteamet (öppet EHT), tid bokas via bitr. rektor. Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att först sätta in extra anpassningar

Blankett för Överlämning från grundskolan till gymnasiet3. Överlämningsblankett ska fyllas i för alla elever som under åk 7-9 erhållit extra anpassningar och/eller särskilt stöd oavsett vilket program man antagits till Förskola/fritidshem. De flesta av dina ärenden för förskola och fritidshem kan du göra direkt på vår e-tjänst. Ansökan. Webbansökan till förskola och fritidshem - e-tjänst; Ansökan från annan kommun - om önskemål om plats i förskola/fritidshem i Falköpin

GLB Åtgärdsprogra

Blankett: Extra anpassningar 2. Personal är skyldig att anmäla till rektor om man befarar att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin situation på skolan eller på fritidshemmet. Anmälan görs på särskil Stödteamet ansvarar även för att dokumentera genomförda insatser på en särskild blankett som följer eleven under hela grundskoletiden (se bilaga s 20). Övriga arbetsuppgifter för stödteamet: * Utarbeta översikter över elever i behov av särskilt stöd, vilka utredningar som är gjorda, vilka stödinsatse Vi har samlat våra e-tjänster och blanketter under sju områden. Välj område i menyn till vänster och klicka på det aktuella området för att hitta de e-tjänster och blanketter som finns tillgängliga ska uppnås trots stöd, stimulans och extra anpassningar. • Om personalen bedömer att en elev behöver särskilt stöd omgående, dvs. att extra anpassningar inte kommer att vara tillräckliga, ska det också anmälas till rektorn. • Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvi-sar andra svårigheter i sin skolsituation Den som skriver ett intyg om läs- och skrivsvårigheter måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

AnPassBar: Dokumentera extra individuella anpassningar

AnPassBar: Extra anpassningar årskurs 6-

• Arbetslaget diskuterar och genomför åtgärder, extra anpassningar. Detta dokumenteras i elevens IUP. • Blankett pedagogisk utredning. Arbetslaget hjälps åt. Blanketten skrivs och lämnas till specialpedagog. • Specialpedagogen kollar igenom dokumentet med inlämnaren. Ärendet upp på EHT kommuns blankett för Anmälan om särskilt stöd (Insidan). Blanketten läggs i facket anmälan till EHT i skoladministratörens rum eller i brevlådan utanför expeditionen. Det är ytterst viktigt att beskriva vilka extra anpassningar som gjorts. 5. Rektor beslutar skyndsamt om en utredning av elevens behov av särskilt stöd behöve Den enda framkomliga vägen för att hitta rätt anpassningar är att fråga eleven. Leg. logopeder Ida Rosqvist & Julia Andersson har gjort ett fint material med bildstöd. Tillgänglig lärmiljö, Extra anpassningar och Särskilt stöd Arbetslaget planerar dessa anpassningar i samråd med specialläraren och ansvarig personal utses. Årskursledaren ansvarar för att berörd personal utanför arbetslaget informeras. Extra anpassningar kan vara t ex förenklat material, muntliga prov, inläst material, tekniska hjälpmedel, extra tid, nedskrivna anteckningar, stöd i lite behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd eller som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt. För varje elev i årskurs 1 ska läraren använda nationella bedömningsstöd vid avstämningstillfällen under både höstterminen och vårterminen

Checklista För Extra Anpassningar, Särskilt Stöd

blankett (bifogas elevhälsoplanen) för EHM används för dokumentation. Extra anpassningar Varje elev ska mötas med höga förväntningar, få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Stöd i form av extra anpassning är olika sätt för undervisande lärare att gör dokumenteras vid arbetslagsmöten på särskilt framtagen blankett. Genomförda extra anpassningar och lösningar gjorda inom arbetslaget bedöms inte vara tillräckliga. Oro kvarstår, mentor besöker EHT. Blankett tas med. Lösning finns inom ramen för arbetslagets arbete. Ex: extra anpassningar, omfördelning av resurser, tankar och idéer. 1. Brainstorm - Vilka anpassningar på gr.nivå och/eller XA på individnivå kan vi göra? 2. Vad brukar elev & vårdnadshavare föreslå? Vi uppskattar att ni delar med er av era förslag! 22 Blankett för extra anpassningar Konkreta ämnesmatriser & stor åtgärdsbank som stöd i det praktiska arbete

Extra anpassningar — Solna sta

Del A. Uppgifter om extra anpassningar och särskilt stöd Del B. Innehåll ur elevakt enligt ovan Jag/vi medger att ovan uppräknade uppgifter/handlingar utan hinder av sekretess, får överlämnas till mottagande gymnasieskola Jag/Vi har rätt att när som helst återta samtycket genom att ta kontakt med avlämnande skola och utvärderas. Använd blankett Åtgärdsprogram. Ärendegång - extra anpassningar: Skollagen 3 kap 5§ Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sät Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Extraordinära stödåtgärder som kan berättiga till tilläggsbelopp: - assistenthjäl

Blanketter - linkoping

När mål inte uppnås och betyg saknas används blankett Pedagogiskt överlämnandeunderlag till Introduktionsprogrammen, (denna blankett gäller för samtliga Introduktionsprogram.) Särskilt stöd, extra anpassningar och utvärdering Samtalet dokumenteras alltid i blankett Minnesanteckningar, EHS (se bilaga 1). Kopia lämnas till vårdnadshavare. 2. Ansvarig pedagog arbetar med olika extra anpassningar. 3. Extra anpassningarna dokumenteras i IUP och i anpassningslistan (se bilaga 2) Årskursteamet 1. Diskussioner i årskursteamet med berörd personal. Dokumentera i form a Eleven har extra anpassningar. Vi samtycker till att information som finns om eleven och som framgår av denna blankett överlämnas från elevens grundskola/gymnasieskola till gymnasieskola hemkommun eller gymnasieskola i annan kommun

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stö

Dokumentation: Blankett extra anpassningar 2.3 Särskilt stöd Om det visar sig att de extra anpassningarna inte fungerar och eleven inte utvecklas mot kunskapskraven, ska mentor informera elevhälsoteamet. Underlag för det fortsatta arbetet är dokumentationen av de extra anpassningarna. Elevhälsoteamet utreder stödbehovet Checklista - extra anpassningar 24-26 Detta ska anmälas till EHT, skriftligen (kommungemensam blankett) i rektors postfack. Före anmälan behöver pedagogen ha inhämtat information rörande arbetslagets synpunkter på eleven, elevens hjälpbehov, vilka extra. Redogör för hur ni arbetat med särskilt stöd. Vilken typ av extra anpassningar och särskilt stöd har prövats? Bifoga, i förekommande fall, åtgärdsprogram och utvärdering. Beskriv åtgärderna som ska genomföras med tilläggsbeloppet. Beskriv även hur insatsen kan samordnas/samnyttjas då enheten söker för flera individer Genomförda extra anpassningar och lösningar gjorda inom arbetslaget bedöms inte vara tillräckliga. Oro kvarstår - Helen informeras och elevärendet lyfts till EHT möte. Blankett tas med . Lösning finns inom ramen för arbetslagets arbete. Ex: extra anpassningar, genom omfördelning av resurser, spec.undervisning, tankar oc

populær: