Home

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

Wet overname en overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen. WET van 25 oktober 2016, houdende regels betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland (Wet overname en overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen) De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) is een Nederlandse wet die de overname van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen door Nederland en de overdracht van Nederlandse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland regelt. Onder deze beslissingen vallen zowel vonnissen en arresten die gewezen zijn naar aanleiding van een strafbaar feit, als ook bestuursrechtelijk. What is the abbreviation for Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen? What does WOTS stand for? WOTS abbreviation stands for Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen WOTS - Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen - Artikel 14 Indien de door de vreemde staat overgelegde stukken naar het oordeel van Onze Minister onvoldoende zijn om op een verzoek tot tenuitvoerlegging een beslissing te nemen, biedt hij de autoriteiten van de verzoekende staat de gelegenheid binnen een door hem te stellen redelijke termijn aanvullende stukken of inlichtingen te.

DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://repository.uvt.nl/id/ir... (external link Sjocrona, JM 1995, Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. in CPM Cleiren & JF Nijboer (eds), Tekst & commentaar Strafvordering. Kluwer, Deventer, pp. 1895-1951

2.2.4. Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Het OM kan in uitzonderlijke omstandigheden bepalen dat een vrijheidsstraf buiten Curaçao ten uitvoer wordt gelegd.18 Indien de procureur-generaal het in het belang van een goede rechtsbedeling gewenst acht (WETS) beoogt de overname en overdracht van straf-executie in de Europese Unie te vereenvoudigen ten opzichte van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Uitgangspunt is dat.

Wet overname en overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen

Wet Overname en Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Unlimited DVR storage space. Live TV from 60+ channels. No cable box required Contextual translation of tenuitvoerlegging strafvonnissen into English. Human translations with examples: enforcement, transposition, implementation, entry into force. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. English. OVERDRACHT VAN TENUITVOERLEGGING VAN STRAFVONNISSEN 'S M.H.F. Knaapen, Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen, ARs AEQUI 1988, p. 101. '6 The requirement of documentation states that the requesting State should give to the requested State all documentation which is needed in order to decide on the request. The Treaty-principle indicates that a foreign sentence can only be enforced in. The so-called Confiscation Legislation (Wet Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel) came into force in 1993. In the same year the Act on Transaction of Execution of Penalties (Wet Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen) was expanded to make it easier to deprive criminals of illegally gained profits

Abstract. Sinds 1 januari 1988 zijn de mogelijkheden voor Nederland tot het overnemen\ud en overdragen van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen aanzienlijk vergroot.\ud Op die datum is de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in werking\ud getreden en zijn drie strafrechtelijke executieverdragen voor Nederland van\ud kracht geworden Sindsdien is het aantal verdragen op dit terrein. De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Strafoverdracht valt, aan de Nederlandse kant, onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie. De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) voert de wetten voor strafoverdracht uit namens de Minister '1. [The WETS] replaces the Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Law on the transfer of enforcement of judgments in criminal matters, the WOTS) in relations with the Member States of the European Union. 3. [The WETS] shall not apply to judicial decisions which became final before 5 December 2011. From the Inside Flap. met o.a. (selecties uit): Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet op de economische delicten Opiumwet Wet wapen en munitie Wegenverkeerswet 1994 Penitentiaire beginselenwet Penitentiaire maatregel Beginselenwet verpleging tbs-ers Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.

In dit verband verwijs ik u naar de MvA bij de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, TK 1984-1985, 18 129, nr. 6, p. 12, waar is aangegeven dat artikel 43 Wots (de procedure van de voortgezette tenuitvoerlegging) alleen toepassing behoort te vinden in gevallen, waarin deze straf niet excessief zou zijn in verhouding tot hetgeen naar. en [The WETS] replaces the Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Law on the transfer of enforcement of judgments in criminal matters, the WOTS ) in relations with the Member States of the European Union

België en Nederland hebben met Cuba verdrag gesloten over verdergaande samenwerking. Voor Nederland beperkte de samenwerking zich tot de ondertekening van een zogeheten WOTS-verdrag, Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. De verdragen werden vorige week in Havana getekend. De Cubaanse viceminister, Rogelio Sierra en de Belgische ambassadeur, Luc Devolder ondertekenden een memorandum. WOTS - Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen - Artikel 51 Indien het openbaar ministerie, met de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing belast, het in het belang van een goede rechtsbedeling gewenst acht, dat een vreemde staat een door de Nederlandse rechter opgelegde straf of maatregel ten uitvoer legt of verder ten uitvoer legt dan wel toezicht uitoefent op de naleving. De Nationale Assemblee(DNA) heeft in de openbare vergadering van donderdag 13 oktober de ontwerpwet houdende regels betreffende 'de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland' (Wet Overname en Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen) met. PARAMARIBO - Met algemene, 37 stemmen is donderdagavond de wet 'Overname en Overdracht tenuitvoerlegging Strafvonnissen' (WOTS) door De Nationale Assemblee (DNA) goedgekeurd. Surinamers die in buitenlandse gevangenissen zitten zouden op basis van deze wet een verzoek kunnen indienen om hun straf in Suriname uit te zitten strafrecht - wet van 10 september 1986 betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Nederlandse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland. Europees verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging (EVOS

Op deze pagina vindt u de integrale tekst, met nadere regelgeving, van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots). De wettekst is bijgewerkt tot en met de datum zoals vermeld bovenaan de pagin Geen van de EU-lidstaten zal deze termijn echter gaan halen. Het is de verwachting dat de Wet Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafvonnissen medio 2012 in werking zal treden. De wet is op 24 november 2011 in de Tweede Kamer behandeld. Nederland heeft bovendien een voorbehoud gemaakt bij het Kaderbesluit PrisonLAW is op dit moment aan het bestuderen of in andere EU-landen wel een rechter kan worden ingeschakeld om een beslissing tot overdracht van de tenuitvoerlegging in dat land door een lokale rechter te kunnen laten toetsen; Doel van de WETS is om de tenuitvoerlegging van strafvonnissen efficiënter en sneller te laten verlopen de tenuitvoerlegging naar aanleiding van een ongegrondverklaring van een bezwaarschrift ingediend krachtens artikel 35 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, welke aanvangt op de datum van dagtekening van de optisch leesbare acceptgiro met de mededeling van de dag of dagen waarop de betaling uiterlijk moet geschieden

Voor een goed begrip van artikel 2 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen acht ik het wenselijk aan de hand van de wetsgeschiedenis nog eens terug te kijken naar de motieven die er toe hebben geleid de traditionele lijn door te trekken naar deze vorm van internationale samenwerking in strafzaken Het strafrecht omvat tevens zaken betreffende uitlevering en overlevering en zaken betreffende strafoverdracht op basis van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) of de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) voortgezette tenuitvoerlegging (het Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel strekt tot nadere uitwerking van de procedure betreffende de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een in een vreemde staat opgelegde vrijheidsbenemende sanctie, bedoeld in artikel 43 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots). De Wots bevat twe

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen - Wikipedi

Inleiding. Dit wetsvoorstel strekt tot nadere uitwerking van de procedure betreffende de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een in een vreemde staat opgelegde vrijheidsbenemende sanctie, bedoeld in artikel 43 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (hierna: Wots) '1. This law replaces the Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Law on the transfer of enforcement of judgments in criminal matters, the WOTS) in relations with the Member States of the European Union. 3. This law shall not apply to judicial decisions which became final before 5 December 2011. Verder is de overdracht en overname van de gehele strafvervolging geregeld (artikel 604a en verder). In het laatste boek worden de onderwerpen tenuitvoerlegging en kosten behandeld. De gratie-regeling wordt uitgeschreven zonder dat spectaculaire veranderingen worden voorgesteld (artikel 610 en verder) In DNA is gisteren behandeld en met algemene 37 stemmen aangenomen de Wet houdende regels betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen aan het buitenland tional sentence transfers Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) executes the sentence transfer acts on behalf of the minister. IOS is part of the Dienst Justitiële Inrichtingen (National Agency of Correctional Institutions) in The Hague. Conditions WETS ('inbound') Certain conditions apply for sentence transfer with WETS

De Nationale Assemblée heeft in de openbare vergadering van donderdag 13 oktober 2016 de ontwerpwet houdende regels betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland (Wet Ov Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Artikel 18 1 De officier van justitie vordert binnen twee weken na de dag waarop hij de in artikel 15 of 17 bedoelde stukken heeft ontvangen, schriftelijk, dat de rechtbank verlof verleent tot tenuitvoerlegging. Bij zijn vordering legt de officier van justitie de stukken aan de rechtbank over Op die datum is de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in werking getreden en zijn drie strafrechtelijke executieverdragen voor Nederland van kracht geworden Sindsdien is het aantal verdragen op dit terrein aanmerkelijk verder uitgebreid De vertaling van deze bijlage bij het Verdrag luidt als volgt: Vastgestelde Notulen. De onderhandelingen over het ontwerpverdrag inzake de overbrenging van daders en de samenwerking bij de tenuitvoerlegging van strafvonnissen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand hebben plaatsgevonden in Bangkok op 22 en 23 maart 2004 Er wordt o.a. aandacht besteed aan de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) en de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) , waarbij de in een buitenland opgelegde onvoorwaardelijke gevangenis in Nederland uitgezeten kan worden. Datum: vrijdag 27 jun

WOTS - Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen

  1. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede met het oog op de uitvoering door Nederland van het Benelux
  2. View Marisa Bazuin's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Marisa has 8 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Marisa's.
  3. Landsverordening overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen: Vastgesteld door: indien krachtens de Nederlands-Antilliaanse wet eenzelfde inbreuk op de Nederlands-Antilliaanse rechtsorde, als blijkens de in de vreemde staat gewezen rechterlijke beslissing op de rechtsorde van die staat is.
  4. Wet overname en overdracht Tenuitvoerlegging strafvonnissen niet van toepassing op verstekvonnissen. In DNA is gisteren behandeld en met algemene 37 stemmen aangenomen de Wet houdende regels betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de.
  5. Nederland eist een verdragsrechtelijke grondslag voor de overname of overdracht van gevonniste personen. Het Europees verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen biedt zo'n grondslag. De te volgen procedure bij overname of overdracht is geregeld in de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  6. zelf naar het land van tenuitvoerlegging reizen om daar zijn straf te ondergaan. In Nederland is de nationale wet WETS met ingang van 1 november 2012 van kracht. Toepassing van de nieuwe regeling is pas mogelijk nadat zowel Nederland als de lidstaat waar overdracht mee plaatsvindt de EU-kaderbesluiten in nationale wetgeving hebben omgezet
  7. FACTSHEET Strafoverdracht (WOTS en WETS) WOTS (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen) Vanaf 1 november 2012 geldt deze wet voor: 1. Landen buiten de EU die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen hebben getekend

WOTS - Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

naar het buitenland (Wet overname en overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot de overname en overdracht van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen van en aan vreemde staten a. straffen krachtens een rechterlijke beslissing in een vreemde staat opgelegd, en in Nederland ten uitvoer te leggen met toepassing van artikel 43 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen of na ongegrondverklaring van een bezwaarschrift ingediend krachtens artikel 35 van die wet Voor alle andere landen geldt de WOTS (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen). Deze is ook van toepassing voor EU-landen die de WETS (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties).

Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen strekkende tot het verruimen van bevoegdheid van de politierechter en de enkelvoudige kamer in hoger beroep (verruiming bevoegdheid enkelvoudige kamers) - Parlementaire monito Die ontnemingsprocedure is geregeld in de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Deze wet regelt ook tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen. Daarvoor is de Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk. Hoe werkt ontneming Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22083 ondernummer 5, VOORLOPIG VERSLAG Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering met het oog op de internationale samenwerking gericht op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordee met o.a. (selecties uit): Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet op de economische delicten Opiumwet Wet wapen en munitie Wegenverkeerswet 1994 Penitentiaire beginselenwet Penitentiaire maatregel Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer Besluit slachtoffers van strafbare feiten Beginselenwet verpleging tbs-ers Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Artikel 45 1 Een verzoek om tenuitvoerlegging van een in de verzoekende Staat bij verstek gewezen rechterlijke beslissing kan niet in behandeling worden genomen dan nadat deze beslissing vanwege de officier van justitie, die het verzoek heeft ontvangen, aan de veroordeelde in persoon is betekend

Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (1995

Dit wetsvoorstel verbetert de procedure van onmiddelijke tenuitvoerlegging (de zogenaamde voortgezette tenuitvoerlegging) van een in ander land opgelegde vrijheidsbenemende sanctie in de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonissen (Wots). Hierdoor kunnen Nederlanders die een gevangenisstraf hebben gekregen in het buitenland onder bepaalde voorwaarden hun straf in Nederland uitzitten Nederlanders die in het buitenland worden veroordeeld kunnen soms hun straf in Nederland uitzitten. Dit wordt geregeld binnen de Europese Unie in de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). Voor landen buiten de Europese Unie geldt de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen, de wet die strafoverdracht regelt. Vanaf 1 november 2012 geldt de WOTS alleen voor: - landen buiten de Europese Unie (EU) en voor - de EU-landen die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd

Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen - COR

  1. WOTS betekent: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Welke landen? De WOTS geldt in: 1. landen buiten Europa die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen hebben getekend (dat zijn er meer dan 60); 2. andere landen buiten Europa waar Nederland een apart WOTS-verdrag mee heeft; 3. landen in de Europese Unie (EU) die de nieuwe Europes
  2. tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties neergelegd in de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Voor zover het gaat om geldelijke sancties en confiscatiebeslissingen wordt de overdracht van de tenuitvoerlegging daarvan tussen lidstaten van de EU geregeld in de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging.
  3. PDF | On Sep 1, 2015, Henri Heimans and others published Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 2: De uitvoeringsfas

1.1.3. Bij brief van 30 november 2007 is namens de gedetineerde aan de minister van Justitie verzocht, hem over te brengen naar België voor de verdere tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen(5) (WOTS) en het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen(6) (Vogp). 1.1.4 Beslissing van de meervoudige kamer voor strafzaken naar aanleiding van de vordering ex artikel 18 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) van de officier van justitie in dit arrondissement van 11 oktober 2016, strekkende tot het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van de rechterlijke beslissing van het Provinciaal Gerechtshof van Guayas te Ecuador van. De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.De WOTS geldt voor meer dan 60 landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft Deze vraag zullen veel mensen zich stellen als ze in het buitenland veroordeeld worden. Nederlanders die in het buitenland worden veroordeeld, kunnen soms hun straf in Nederland uitzitten. Dit wordt geregeld in de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS). Voordeel buitenlandse staat en Nederland WOTS procedur

Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen — Tilburg

Met een groot netwerk van advocaten in Eindhoven, biedt Advocatenkantoren.nl rechtshulp bij alle vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen bij de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS). Wat is de WOTS (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen)? WOTS is een afkorting van Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen Omtrent verzoekschriften om vermindering of kwijtschelding van straffen bij rechterlijke beslissing van een buitenlandse rechter opgelegd, waarvan de tenuitvoerlegging met toepassing van artikel 43 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen of artikel 593 van het Wetboek van Strafvordering BES in Nederland is gelast, dan wel van.

Openbare Vergadering DNA 13 Okt

441 - PDF Free Download - adoc

populær: