Home

Reflektere over egen praksis

Relationen mellem teori og praksis - Praktikantvejlede

Likestillingsarbeidet i barnehagen trenger ikke å handle om store prosjekter. Det handler om å reflektere over egen praksis, som igjen kan føre til at vi møter barna i leken på andre måter. I barnehagene råder det mange diskurser om hvordan jenter er og hvordan gutter er. Et eksempel kan være at gutter er mer kroppslige enn jenter Refleksjon over egen praksis - Grimstad kommune. Refleksjon over egen praksis er en form for mentorordning. Ansatte med lang erfaring og høy kompetanse bruker sin kunnskap for å veilede andre ansatte i helse- og omsorgstjenestene

Refleksjon - mer enn bare ettertanke

Vi vet at ulike typer beskrivelser av klasseromspraksis er et verktøy som støtter endring. Det er derfor viktig, sier Borko, å gjøre elevenes læringsrom til et læringsrom for lærerne der de kan utforske hverandres praksis, reflektere i fellesskap over eksperimenter og diskutere alternativer MÅL 4: Eleven skal kunne samarbeide med andre yrkesgrupper, ta i mot veiledning og reflektere over egen adferd. oktober 16, 2014 oktober 16, 2014 / celinefm

De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. De skal stimulere til at medlemmene skal reflektere over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode holdninger og praksis. Fagforbundets medlemmer. baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene omtanke, solidaritet og samhold. Alle. Refleksjonen kan flyte bedre fordi personalet opplever en viss distanse, samtidig som det kan trekkes paralleller til egen praksis. Forslag til framgangsmåte. Velg en tekst som omhandler et tema dere er opptatt av, eller som handler om noe dere ønsker å videreutvikle i egen barnehage, på avdelingen eller basen også observerer undervisningen din, gjør noe med deg, du reflekterer mer over din egen praksis. Vi kan mye, men vi må la det komme ut og videre dele det med andre. Vi har reflektert over vår egen praksis med fokus på læringsstrategier, og læringsstrategier har blitt kjent for alle på ungdomstrinnet. Det har vært nyttig Refleksjon over egen læring Spørsmål som kan brukes som utgangspunkt for refleksjonsnotatet til mappeinnleveringen KFL 2020 . 1) Hvordan har jeg opplevd min egen læringsprosess på dette kurset? - Hva har vært vanskelig å forstå? - Hva forstår jeg bedre nå

Reflektere over egen praksis og egne ferdigheter - Eva 2

Refleksion skaber sammenhæng mellem teori og praksis på

 1. Myndighetenes krav og forventninger til kunnskapsbasert praksis handler om at praksisveiledere skal å få studenten til å reflektere over sin egen praksis, til å søke ny kunnskap, stille kritiske og konstruktive spørsmål, og til å begrunne og evaluere egne vurderinger og handlinger
 2. Superenkel forskning på egen praksis! 10 spørsmål å stille seg VFL i praksis - Del 2: Å planlegge for læring En annen måte å tenke vurdering i matte? Over og ut for Itslearning og Fronter? Hva it's Learning ville da de ringte... En intervensjon mot lærebokavhengighe
 3. reflektere over egen praksis med blogs. Da jeg er startet på en videreuddannelse MIL - Master i IKT og læring, skal jeg i den forbindelse lave en blog
 4. er derfor å sette søkelyset på hvordan lærerstudenter kan reflektere over sin egen matematikkundervisning. For å gjøre det vil de benytte seg av et teoretisk rammeverk, kunnskapskvartetten, som kan bidra til å sette fokus på matematikkdidaktiske o
 5. Ved å reflektere over sin egen praksis, utforske det man oppdager, og undersøke nye handlemåter kan menneskets eget arbeid blir gjenstand for endring. Dette gjelder endring av selvets perspektiver, holdninger, forståelser og viten (Dale, 1993). Dette ønsker jeg å belyse nærmere ved hjelp av et teoretisk materiale
 6. Reflektere over barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag med utgangspunkt i egen praksis/den aktuelle praksisperioden. Gjøre etiske refleksjoner over egen praksis/yrkesutøvelse generelt og samhandling med barn og kolleger spesielt. Vise interesse, forståelse og respekt for barns livsspørsmål

Likestilling i barnehagen - Barnehage

og praksis. • Elevernes trivsel skal øges. Overordnet Rosendalskolen definerer inklusion som: At læreren og teamet reflekterer over egen praksis Så undervisningen bliver inkluderende, hvor eleven oplever o En styrkelse af elevernes individuelle læringsmål, sam Fikk den fra Amazon først i går, så jeg har ikke fått lest noe i den, men den ser veldig konkret og praktisk ut - samtidig som den har en viss teorioverbygning over aktivitetene. Den tar for seg en rekke situasjoner vi som lærere befinner oss i, og stiller klare, direkte spørsmål som kan bidra til at vi tenker over hva vi gjør, og.

Metateori gir oss muligheten til se oss selv og klienten utenfra, til å reflektere over egen teori. Den bevisstgjør oss i forhold til teori som ligger til grunn for vårt arbeid. Etablerte teorier har stor makt og kan fort bli etablerte sannheter. De bør derfor alltid utfordres · reflektere over egen praksis og begrunne egne handlinger ut fra teoretisk, praktisk og etisk kunnskap · ha forståelse for ulike helsefaglige profesjoners rolle og funksjon innen helsetjenesten . 1.4.2 Konvensjonelle røntgen undersøkelser (BRP102-302) Ved fullført praksis innen konvensjonelle undersøkelser skal studenten kunne kan reflektere over egen praksis i forhold til fagets teoriudvikling, værdier og filosofi; kan analysere og reflektere over specifikke situationer i klinisk sygepleje på grundlag af fordybelse i udvalgte teoretiske og værdimæssige perspektiver; kan påtage sig medansvar for at udvikle klinisk sygepleje ud fra fagets teorier, forskning og. Hernæst kan man stille spørgsmålstegn ved, om den enkelte pædagog overhovedet ved, at hun skal reflektere over egen praksis, eksempelvis ud fra Dales tre kompetenceniveauer. Begrebet refleksion står som sagt skrevet i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen, men det er dog først i de senere år, at begrebet har fået en plads heri 37 at pædagogisk personale altid bør reflektere kritisk over deres egen evaluerende praksis. Kortlægningen viser, at evaluerende pædagogisk praksis har potentiale til at styrke læringsmiljøet og den pædagogiske faglighed, og at personalet kan overkomme en række udfordringer i forhol

andres forskning, og for at de som lærere skal være i stand til å undersøke og reflektere over egen praksis, og kunne bidra til å endre denne, så vel som skolens praksis i fremtiden. 4.2.1 Gjennomgående temaer Institusjonene må sikre at følgende temaer, perspektiver og intensjoner blir ivaretatt i utdanningen: - Profesjonsrettin I undervisningen diskuterer vi hverandres notater. Det er et viktig mål for studiet at dere som er fremtidige leger utvikler evnen til å reflektere over sterke og svake sider ved egen praksis, egen spesialitet og arbeidsplass, og helsetjenesten i større perspektiv. En slik evne og holdning ønsker vi at denne undervisningen skal bidra til reflekterer over deres arbejde og de værdier det bygger på. Det store spørgsmål er så: hvordan kan vi påvirke andre, så de starter en refleksionsproces. Du kan jo prøve at starte med dig selv. Hvad får dig til at reflektere? Ud over de ting der får dig til at reflektere, vil vi her give et bud på, hvad der får os til at reflektere REFLESKJON OVER EGEN PRAKSIS Her ønsker jeg å reflektere over min egen praksis i forhold til gruppeoppgaven. Jeg opplevde i gruppesamtalen at vi hadde like meninger om øvelsen. Og dette synes jeg var veldig fint, det viste seg at det var ikke noe uenighet i gruppa. Og vi fungerte i gruppen som en helhet I denne modellen ser vi at det å reflektere over egen praksis, stille spørsmål og prøve ut ny teori er en kontinuerlig prosess. Det forutsetter også en åpenhet og vilje til å dele sine erfaringer i klasserommet slik at andre kan tilgodegjøre seg kunnskapen

står ikke i motsetning til en reflektert praksis. Disse to retningene kan virke gjensidig utfyllende selv om de bygger på ulike kunnskapstradisjoner. Vårt prosjekt har til hensikt å ivareta den sist nevnte tradisjonen. Refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse av a Analysere og reflektere over sammenhænge og processer; Forstå og skelne mellem forskellige teoriers og metoders betydning; Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling; Analyse af organisatoriske problemstillinger; Refleksion over egen ledelsesmæssige praksis; Styring i egen organisatio Det tredje videns - og færdighedsmål, som er at dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, bliver også opfyldt i løbet af aktiviteten. Jeg har som dokumentation nedskrev aktiviteten. Det har jeg gjort ud fra d

Vi hjelper deg med å bli bevisst og reflektere over egen praksis, samt bruk og valg av lekemateriell. Du får På dette kurset får du gode råd for hvordan du kan legge til rette for gode lekemiljøer i barnehagen både ute og inne, og hvordan lek og læring kan sees på som en helhet som bygger på barnas interesser refleksion over pÆdagogisk praksis Daglig eftertanke Vi tager løbende praksisfortællinger, temaer og artikler op for sammen at reflektere over vores pædagogisk praksis - og øge bevidstheden om forskellige pædagogiske perspektiver, som kan støtte det enkelte barn bedst muligt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. (Opplæringsloven §1-2 og LK 06.) - Læringsstrategier defineres som evne til å organisere og regulere egen læring, kunne anvende tid effektivt, kunne løse problemer, planlegge, gjennomføre, evaluere, reflektere kan reflektere over relevante spørsmål innen egen yrkesutøvelse og over samspillet med, for og rundt pasienten; Krav til forkunnskaper. Studierett på bachelor i radiografi ved HVL. Undervisnings- og læringsformer. Studenten skal ha 30 timer praksis per uke i somatisk avdeling. Lunsjpauser og arbeidskrav kommer i tillegg ført til ufruktbar praksis, kalles emansipatorisk eller frigjørende når den resulterer i forandring (Taylor 2000). I profesjonell fagutøvelse er det nødvendig å reflektere over både tekniske og praktiske aspekter, men det er den frigjørende refleksjonen som kalles kritisk, noe jeg kommer tilbake til nedenfor

KS - Refleksjon over egen praksis - Grimstad kommun

 1. Praksisveilederne utfordres til å reflektere over sin egen rolle som «mester» i møte med studentene, begrunne sin egen praksis og bevisstgjøres på hvilke verdier som preger dem som yrkesutøvere og praksisveiledere. Vi anvender handlings- og refleksjonsmodellen som hjelp til å reflektere over veiledernes egen praksis (11)
 2. Resultater fra gap-undersøkelser gir anledning til å reflektere over egen praksis, velge ut forbedringsområder samt planlegge og iverksette mål. Ved å gjøre en slik undersøkelse vil en kunne identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og sentrale anbefalinger i den aktuelle retningslinjen
 3. REFLEKSION I PÆDAGOGISK PRAKSIS. Refleksionsbegrebet er for alvor er kommet på dagsordenen i dagligdagen og i arbejdslivet. Det er på manges læber, og i ordet kan der ligge flere betydninger, men ligegyldigt hvilken betydning man lægger i begrebet, så er den generelle opfattelse, at vi bliver bedre til vores arbejde, hvis vi reflekterer over de handlinger, vi foretager os
 4. Reflekter sammen over følgende: Hvilke forventninger har dere til elevenes læring? Beskriv situasjoner der deres egen klasseledelse kjennetegnes av tydelige forventninger til alle elevene. Hvordan kommuniserer dere disse forventninger til klassen, elevgrupper eller enkeltelever
 5. I praksis bliver den studerende deltager og vidne til hændelser, som har stor betydning for hende. Bevidstgørelse, ansvarliggørelse og forpligtelse til handling får bedre vilkår i et miljø, der opfordrer til refleksion. I refleksion over en hændelse formulerer den studerende nye tanker, som gør, at hændelsen bliver til en ny erfaring
 6. reflektere over egen og andre sin rolle som personlig trener; organisere og gjennomføre ulike aktiviteter knytt til det å være personlig trener; Krav til greidd praksis er at studenten: viser evne til å planlegge, gjennomføre og reflektere over egen praksis; viser evne til samarbeid, møter presis til avtalt tidspunkt og gjør pålagte.
 7. kan kritisk reflektere over egen og andres praksis med referanse til teori og forskning; kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling. Praksisstudium fjerde og femte studieå

Filmene viser, hvordan analyserammen fungerer som en guide til at analysere og reflektere over egen praksis ved at sætte fokus på nogle områder, man kan gå i dybden med. Det er en hjælp til. Dere skal reflektere over og presentere utdanninger og yrker knyttet til egne interesser og forutsetninger. Til eleven Nyttig på nett • hva er du interessert i? • høyere utdanning A til Å • studiebeskrivelser • Bestem dere for 2-3 ulike yrker dere vil fordype dere i og som kan være aktuelle fremti-dige yrker for en eller flere av dere Studenter som var i kjente situasjoner mente de lærte ved å reflektere over praksis, knytte tidligere erfaringer og kunnskap sammen til denne opplevelsen. Diskutere med veileder og medstudenter. Studentene beskrev ideell veiledet praksis som en situasjon hvor de hadde ansvar for pasienten, sammen med veileder egen praksis (Zeichner, 1996). der de kan utforske hverandres praksis, reflektere i fellesskap over eksperimenter og Refleksjon hva er det, og hvilken betydning har den i utdanning til. at reflektere over egen praksis. De tre trin er som følgende: Hvert område består af en række arbejdsspørgsmål. I jeres team (fx klasseteam, årgangsteam eller professionelle læringsfællesskaber) kan I reflektere over og diskutere disse spørgsmål i fællesskab med hinanden og bruge udviklings

Videoveiledning som verktøy for refleksjon over egen praksis Skrevet 5. juni 2015 av Marte Lorentzen Å skape gode forbindelser mellom utdanning og arbeidsliv er et hyppig diskutert tema innenfor profesjonsutdanningene -at reflektere over egen praksis og på den baggrund fokusere fremtidig praksis •Der fokuseres på det der lykkes i situationen. Praksis strekker seg over 30 dager for PPU studenter, og opptil 41 dager for 5LU-studenter. I løpet av praksis skal enhver PPU-student ha 60 undervisningstimer (45 klokketimer), to veiledningstimer per uke og delta i relevante møter og aktiviteter ved praksisskolen praksis, blive skarpere på egen praksis. Her har vi to studerende med deres forløb. Sammen med dem skal vi observere og reflektere over egen praksis, , siger Ghita Bjørling og sammenligner det med den aktionslæring, der i forvejen er blevet arbejdet intensivt med i forbindelse med Klynger i udvikling 2

Refleksjon - hva er det, og hvilken betydning har den i

 1. Skemaet til refleksion over egen praksis er stærkt afhængigt af, at skemaets udsagn afspejler relevante hverdagssituationer. Når denne forudsætning er opfyldt, er skemaet en nem måde at få deltagerne til at reflektere over væsentlige aspekter af deres arbejde, som de bør udvikle sig på. Kontakt, hvis du vil vide mere Birgitte Laurse
 2. praksis, hvor fokus er på tryghed og trivsel for både borgere og medarbejdere. Kendskab til anbefalinger og god praksis jf. de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder. Færdigheder: At kunne analysere og reflektere over egen praksis samt den organisatoriske kontekst man som fag-professionel er en del af i forhold til a
 3. har haft positive eller negative konsekvenser for praksis, mens 2 pct. vurderer, at den har haft negative konsekvenser for den faglige praksis. Erfaringerne peger på, at det didaktiske proceshjul (se figur 2, side 13) kan give en fælles ramme for systematisk at reflektere over dels børnenes udbytte og udvikling, dels egen praksis
 4. over de nye perspektiver i forhold til hvilken betydning det har for jeres praksis. At udvikle og forankre en solid refleksionskultur bygger på tillid, nysgerrighed og åbenhed og kan samtidig være understøttende for en stærk evalueringskultur. I skal turde undre jer, stille spørgsmål og reflektere over egen praksis
 5. Pædagogisk speciale om hvordan børn skal reflektere over deres læring. Indledning: Selvrefleksion er, efter vores opfattelse, det enkelte individs evne til at kunne forholde sig til sig selv, og hvorfor man forholder sig på denne måde

MÅL 4: Eleven skal kunne samarbeide med andre yrkesgrupper

kan reflektere over egen praksis i forhold til fagets teoriudvikling, værdier og filosofi. Færdigheder. kan søge, vælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater Donald Schöns vektlegging av lærerens evne til å reflektere over egne handlinger synes også å ha inspirert modellen. Kritikk av modellen . Handlings- og refleksjonsmodellen er blitt kritisert på flere punkter. Man har for det første ment at veilederen som faglig autoritet blir svekket i frykten for at studenter skal bli undertrykt Endvidere kan deltageren samarbejde med pårørende og medvirke til at udvikle en handleplan for den palliative indsats for borgere med demens. I arbejdet kan deltageren handle etisk og reflektere over egen praksis. Deltageren kan indgå i en teamorganiseret og tværfaglig indsats og har viden om forebyggelse af psykisk betingede arbejdsskader For det første skal vi i vores vejledning selv turde reflektere over egen person og praksis og være bevidste om vores fagidentitet. Dette kan f.eks. gøres i studiegrupper med kollegaer eller andre kliniske vejledere eller i sygeplejefaglig vejledning Kursusdagen består af en vekselvirkning mellem oplæg, praksis, gruppearbejde og dialog. Du skal medbringe en aktivitet fra praksis, som skal anvendes i gruppearbejdet samt huske bevægelsestøj og vandflaske

Hensvold understreker at alle i barnehagen trenger tid til å reflektere over egen praksis for å utvikle en yrkesidentitet bygd på det barnesynet som de kan identifisere seg med. Et viktig spørsmål blir da hvordan dette kan synliggjøres og håndteres i virksomheten REFLEKSION OVER ANDRES PRAKSIS REFLEKSION OVER EGEN PRAKSIS Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed man får til at visne eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver LM-10 Kjenne til nye trender i medisinsk forskning på tvers av spesialiteter, og kunne reflektere over konsekvenser for egen klinisk praksis. LM-11 Forstå grunnleggende epidemiologiske og statistiske begreper. LM-12 Kjenne til vanlige studiedesign, hvilke forskningsspørsmål de kan svare på, og styrker og svakheter ved de ulike design. Del 2 - forberede og være medliturg i en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere ; over dette i lys av relevant teori . reflektere over egen utvikling knyttet til rollene disippel, formidler, veileder og ; innovatør . nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A og B i praksis (delemne C) reflektere over forholdet mellom praksis.

Helsearbeiderfag Vg2 - Yrkesetikk for helsefagarbeidere - NDL

I refleksjonsgruppen var de reelle valgene allerede gjort, og deltakernes begrunnelse for å ta opp dilemmaet var å få reflektere over egen praksis, og et ønske om å stå bedre rustet til å møte tilsvarende situasjoner i framtida. I gjennomgangen av dette dilemmaet brukte vi en kombinasjon av enkel refleksjonsmodell og reflekterende team Jeg har lært mer om å reflektere over min egen adferd og er klar over hva det innebærer. Jeg har fått veiledning om hvordan forskjellige tiltak blir iverksatt på dette sykehjemmet. Jeg lærer av å observere de ulike tingene som skjer på sykehjemmet og så utføre tingene i praksis. Jeg kan kommunisere og samarbeide med andre yrkesgrupper

Refleksjon - udir.n

Gruppens professionsidealer bygger på godt forældresamarbejde, evne til at kunne reflektere over egen praksis og evnen til at kunne skabe et godt fællesskab. Vi har samlet vores tanker om lærerprofessionen i en pecha kucha ses kan ses herunder Hele personalet i barnehagen kan delta i arbeidet med slike fortellinger. De gir et unikt utgangspunkt for å reflektere over barnehagens arbeid. Den enkelte får gjennom praksisfortellingene bidra med sine synspunkter og erfaringer og være med på å videreutvikle barnehagens praksis og forståelse av eget arbeid Filmene viser, hvordan analyserammen fungerer som en guide til at analysere og reflektere over egen praksis ved at sætte fokus på områder, man kan gå i dybden med. Det er en hjælp til - gerne sammen med kolleger - målrettet og på baggrund af egne observationer og eksisterende forskning at udvikle undervisningen og på den baggrund. Dersom læring skal forstås som varige endringer, må lærere ha tid til å arbeide fokusert med et fenomen eller et spørsmål. Lærere vil trenge å stille spørsmål ved egen virksomhet, eksperimentere i egen praksis, samle informasjon og reflektere over valg og informasjon og endringer i fellesskap, og få ideer fra andre kolleger Journalist i praktik sammentænker teori og praksis, uddannelse og praktik, så man som praktikant får den mest relevante viden om praktikken. Bogen er en lærebog og indeholder derfor efter hvert kapitel også forslag til analyse, så man får redskaber til at analysere og reflektere over egen praksis

 1. I modulet Læring og Forandring i teori og praksis har den faglige udviklingssamtale som et element i læringsmiljøet det formål at understøtte anvendelsen og udbyttet af læringsportfolioen og refleksionen over egen læring og udfordringer forbundet hermed (Lorentsen og Lund 2008: 136)
 2. Samarbeidprosjektet vil at lærere skal reflektere over hvordan de kunne bruke læringsanalyse av deres egne studentdata til eventuelt forbedring av deres egen praksis og deretter elevenes læringsutbytte
 3. - Ønsker å reflektere over oss selv - og eleven - Vi ønsker å drive vurdering for at vi som lærere kan reflektere over hvor både vi selv og elevene våre står, men vi ønsker ikke et system slik de hadde i Sandefjord, sier lærer Heidi Jørgensen
 4. Studenten har i de foregående punktene startet på en drøfting ved å ta utgangspunkt i et aspekt ved god klasseledelse gjennom å kritisk reflektere over 'autoritet' og å argumentere for at 'autoritet' oppfattet som 'autoritær' ikke er positivt for elevers læring
 5. - får mulighed for at diskutere, reflektere over samt bevidstgøre egen god praksis- får kendskab til konkrete værktøjer, der kan forbedre egen praksis- kan anvende værktøjerne- ændre egen praksis med det mål, at elevernes læring og trivsel højnes. Målgruppe

verdensdeler som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Elevene skal møte eksempler på og reflektere over hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å forme vår kultur, samfunnsutvikling og folks identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for - Besidder generel viden om kunstnerisk og musikpædagogisk praksis, samt specialiseret viden om relevante pædagogiske, didaktiske og tværprofessionelle teorier, begreber og metoder - Kan forstå og reflektere over egen og andres praksis og metodevalg og indgå i samarbejder om kollegial musikpædagogisk praksis Der er god tid til at reflektere - over ny viden, egen praksis og implementering af ny viden i praksis. Det er afgørende, at vi bygger oven på alt det, du allerede ved og gør. Du oplever en række metoder, som understøtter det formål vi arbejder med Ifølge de nasjonale retningslinjene er en barnehagelærer en som • kan reflektere kritisk over egen praksis • kan reflektere over pedagogisk arbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Refleksjon over egen læring - KFL2020 - - Universitetet i Osl

 1. der foreldre kan reflektere over egen praksis og utveksle erfaringer Gjennom programmet ønsker en å medvirke til at: • omsorgsgiveren har en positiv opplevelse av barnet, slik at han eller hun kan identifisere seg med og føle med barnet • omsorgsgiveren blir bevisst på barnets tilstand og behov, og tilpasser omsorge
 2. • At reflektere over egen indsats i dialogen • At arbejde med at skabe produk-tive dialoger Vejledning og rådgivning i dialog med borger/patient er en af fire AMU-uddannelser, som tilsammen udgør uddannelsen Patientkommu-nikation, som udbydes på SOSU Nord i samarbejde med Aalborg Handels-skole. Patientkommunikatio
 3. reflektere over egen praksis og begrunne egne handlinger ut fra teoretisk, praktisk og etisk kunnskap forståelse for ulike helsefaglige profesjoners rolle og funksjon innen helsetjenesten etablere god kommunikasjon og samarbeide med pasienter, pårørende og kolleger innen eget fag og tverrfagli
 4. viden om og forståelse for roller og positioner i det helhedsorienterede og sammenhængende tværprofessionelle arbejde samt kan reflektere over betydningen for egen praksis. Færdigheder Den studerende kan anvende udvalgte metoder i det tværprofessionelle arbejde med udsatte børn, unge og familier samt deres netværk

Vi må trene på å endre praksis, tenke nytt og kreativt om didaktiske metoder i opplæringen. Det betyr at vi må ta oss tid til å reflektere over egen praksis og hvilken kompetanse (læringsutbytte) elevene sitter igjen med. En mer praktisk og variert undervisning hvor elever lærer i ulikt tempo. Ha færre mål slik at man få Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes. Du få også en række opgaver, der udfordrer dig til at reflektere over din egen ledelsespraksis. I kurset Ledelse i praksis vil du lære om, hvordan personlighed, menneskesyn og tankegang har indflydelse på den måde, du leder på Der tales om kritisk at reflektere over egen praksis, om at reflektere over det etiske grundlag for egen praksis, om tid til systematisk refleksion over de praktiske læringssituationer, om at reflektere over evidensen i egen praksis, etc.. Dette sker også i andre fag end den kliniske undervisning

Praksis 5. semester ABLU - Universitetet i Agder - uia.n

Målet er å gi tjenesteutøvere et sett med begreper som er enkle å forstå og enkle å ta i bruk. Begrepene kan brukes til å analysere og reflektere over egen praksis i møte med bruker, til å evaluere tjenestetilbud og til å beskrive morgendagens ønskete praksis med større presisjon Det her er første indlæg til opgaven på mit nyligt tilgåede MIL-studie: Bloggen som refleksionsværktøj i egen arbejdspraksis, og jeg er lidt skeptisk. Opgaven er designet i overensstemmelse med hele setup'et. Det giver mening at bede os om at reflektere over egen praksis ved hjælp af bloggen - har kunnskap om kriterier for god klasse- og undervisningsledelse, har erfart praktiske utfordringer i klasserommet, er i ferd med å utvikle en plattform egen praksis, og er i stand til å reflektere over denne: Profesjonsetikk - har innsikt i og tar høyde for grunnleggende yrkesetiske problemstillinger og forstår lærerens forbildefunksjo KUN 1102 Praksis I Studentene skal ha oversikt over arbeidsoppgavene i hverdagen og kjenne til de ferdigheter som kreves i eget yrke. De skal kunne reflektere over yrkesetikk og egen rolleforståelse. Studentene skal ha innblikk i de forskjellige arbeidsfelt i kirkelig arbeid. Studentene ska De to lærerstudentene ble introdusert for kunnskapskvartetten i forkant av sin praksisperiode. Så benyttet de den til å analysere og reflektere over egen matematikkundervisning gjennom hele perioden, der intervjuer ble gjort i deres første og deres siste matematikktime i praksisperioden

Studenten skal kunne reflektere kritisk over egen og andres praksis for å utvikle egen praksis og egen profesjonsutvikling. Studenten skal få kjennskap til skolens handlingsplan for barn og unge med særskilte behov Generell kompetanse Studenten innehar kompetanse i å formulere mål, planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning Denne boken er blitt til fordi vi var så heldige at forlaget oppdaget vårt engasjement for å gi lærere verktøy til å studere og reflektere over egen praksis Posts about Sykehjem praksis written by Elev Maria 2013. Eleven skal kunne samarbeide med andre yrkesgrupper, ta i mot veiledning og reflektere over egen adferd

udarbejde analyser af it-initierede forandringer samt reflektere over og gennemføre ledelsen heraf (it-forandringsledelse). Igennem hele fagpakken skal deltagerne præsentere og redegøre for egne ledelsesmæssige overvejelser og egen praksis. De skal pege på forhold i egen praksis, som de specifikt ønsker en opkvalificering indenfor • har begynt å utvikle egen læreridentitet og profesjonsuttrykk • kan med grunnlag i teori og forskning reflektere over egen og andres praksis * Læringsaktiviteter Praksisstudiet består andre året av 35 dager veiledet praksis. Tema for praksis 2. studieår er elevmangfoldet og elevenes møte med skole og fag Jeg ønsker at undersøge min egen lærerproces i praktikken hos Voksenliv. For at blive klogere på egen praksis og kunne forbedre den. Samt vise at jeg kan reflektere over min egen praksis. Det vil jeg gøre ved hjælp af logbog, samt kollegial sparring af min vejleder. Derudover jeg bil benytte mig af Merte Meo´s metode, om egen refleksion Ved hver uddannelsesdags afslutning bad vi deltagerne reflektere over, hvad i undervisningen, der for dem var det vigtigste, og over, hvad de kunne bruge det til i egen praksis i mellemperioden. Det gjorde vi ved at bruge . Huskeskyer. Som led i undervisningen brugte vi ligeledes. Skema til refleksion over egen praksis. Skemaet indeholdt, me b) Læringsmål for praksis 3 Studenten - kan observere, analysere og reflektere over ulike elevers forutsetninger for læring - kan, under veiledning, vurdere og reflektere over elevers læring - kan utøve god klasseledelse - har kunnskap om skole-hjem-samarbeid som grunnlag for elevens faglige og sosiale utviklin Bogen er et aktuelt og realistisk øjebliksbillede af udfordringer, der gør det muligt for læseren at reflektere over egen tilgang til tværprofessionelt samarbejde i praksis. Bogen kan derfor anbefales til bioanalytikere og deres ledere, bioanalytikerstuderende og deres undervisere og kliniske vejledere samt uddannelsesinstitutionen

populær: