Home

Gruppefritagelsesforordningen statsstøtte

Statsstøtte: Ny gruppefritagelse for havne og lufthavne er

statsstøtte. y Denne nye generelle gruppefritagelsesforordning (i det følgende kaldet forordningen) letter administrationen i forbindelse med tildeling af statsstøtte, idet den øger antallet af statsstøttekategorier, der ikke skal anmeldes til Kommissionen, til 26 og konsoliderer de regler, de De støttekategorier er omfattet af gruppefritagelsesforordningen for statsstøtte og kan ydes uden forudgående anmeldelse og godkendelse hos Kommissionen. Støtten skal dog stadig registreres. Det er gruppefritagelsesforordningen for statsstøtte, som nu udvides til at omfatte støtte til havne og lufthavne Virksomheder skal indberette oplysninger, hvis de får statsstøtte på mere end 500.000 euro pr. støtteordning. Der omregnes fra danske kroner til euro efter den kurs, der gælder den første arbejdsdag i oktober i indberetningsåret (se kurs i Den Europæiske Unions Tidende). Indberetningen for støtte i 2017 omregnes efter kursen den 2. Uanset at gruppefritagelsesforordningen STATSSTØTTE TIL HAVNE OG LUFTHAVNE endnu ikke undtager investeringer til havne og lufthavne, oplever vi en til-bøjelighed til, at forenelig anmeldelses-pligtig støtte ikke anmeldes til Kommissionen. En sådan strategi er farlig. Dette skyldes, at sådan støtte er ulovlig statsstøtte og dermed ka

Skat.dk: Indberetning af EU-statsstøtte

-Gruppefritagelsesforordning om statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer -Retningslinjer for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2014-2020 -Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur Retningslinjer og rammebestemmelse Europa-Kommissionen har den 17. maj 2017 vedtaget en udvidelse af den allerede eksisterende gruppefritagelse på statsstøtteområdet. Reglerne tillader - under visse betingelser - medlemslandene at tildele støtte til havne, lufthavne, kultur og yderregioner uden forudgående tilladelse fra Kommissionen på, hvordan du beregner og dokumenterer, at dit projekt overholder statsstøtte-reglerne. Før du går i gang med at læse eksemplerne, anbefaler vi, at du læser det følgen-de, hvor vi gennemgår de mest almindelige spørgsmål og svar om statsstøtte. Du kan læse mere om statsstøtte i dit statsstøttevilkår, statsstøtteeksemplet og

Det bliver lettere at tildele statsstøtte til havne

 1. Statsstøtte til kultur og sport med udgangspunkt i Tinderbox-sagen v. Rikke Søgaard Berth og Marie Løvbjerg. Kommissionens igangværende høring af meddelelsen om tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig statsstøtte, v Morten Qvist Fog. Kommissionens nye fitness check øvelse, bedre regulering på statsstøtteområdet v. Preben Pettersso
 2. Kommissionens resultattavle for statsstøtte viser statistikker over de samlede beløb og den type støtte, de enkelte EU-lande har givet. Resultattavlen viser, at det meste af den støtte, der tidligere gik til enkeltvirksomheder eller sektorer, nu er blevet omdirigeret til aktiviteter af fælles EU-interesse. Det skulle medvirke til at gøre.
 3. på 3 regnskabsår. Ved anvendelsen af Gruppefritagelsesforordningen er der en risiko for at virksomhederne ikke leverer tilstrækkelig medfinansiering, 1 Se EF-rammebestemmelser for statsstøtte til Forskning og Udvikling og Innovation (2014/c198/01) punkt 2.1.1(Notat om Statsstøtte i forbindelse med forskning på Aalborg Universitet)

EU's statsstøtteregler udgør rammerne for de støttevilkår, der gælder for udbygningen af vedvarende energi. Læs også om den generelle gruppefritagelsesforordning, de minimis-forordningen samt retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 Offentlig støtte til virksomheder er som udgangspunkt statsstøtte, som skal anmeldes og godkendes af Europa-Kommission for at være lovlig. For mindre støttebeløb kan det undgås, hvis der er tale om de minimis-støtte. Vi giver her en introduktion til de minimis-reglerne, og hvordan de anvendes i praksis ANSØGNING OM STATSSTØTTE. PROJEKT SOM ALLEREDE HAR INDSENDT ANSØGNING, R. EGIONALFOND ELLER . S. OCIALFOND. Alle projekter, som får tilskud fra EU's strukturfonde, skal kunne dokumentere, at EU's tilskud gør en forskel. For virksomheder, som modtager statsstøtte, betyder det, at muligheden for EU-tilskud skal hav

tensiteten efter gruppefritagelsesforordningen varierer alt efter, om der er tale om små, mellemstore (SMV) eller store virksom-heder. Definitionen af SMV findes i bilag 1 til gruppefritagelses-forordningen. Definitionen er baseret på Kommissionens henstil-ling 2003/361/EF af 6. maj 2003, EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36 Gruppefritagelsesforordningen fremsætter en række krav, der skal være opfyldt, for at en konkret vertikal aftale er undtaget fra forbudet i artikel 101(1) i TEUF. Det første krav er, at aftalen ikke må indebære nogen af de alvorlige begrænsninger, der beskrives i Gruppefritagelsesforordningen Den 16. juni 2014 afholdte Horten et spændende arrangement om Kommunal støtte - hvor er faldgruberne?. Se vores præsentation her EU-Domstolen har fastslået, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte på eget initiativ. Desuden fastslås det, at en national myndigheds tildeling af statsstøtte ikke skaber en berettiget forventning om støttens lovlighed hos virksomheden, der har modtaget statsstøtte

statsstoette Tidligere Arrangemente

 1. Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 EØS-relevant teks
 2. Vestager ser på statsstøtte til havne 27 januar, 2016 12:27. Europa-Kommissionen har i to år lavet en grundig analyse af havne i Holland, Belgien og Frankrig i forhold til havnenes udførelse af kommercielle aktiviteter og sammenlignet med beskatning i sammenligneligt erhverv
 3. European Commission - Press Release details page - Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Bruxelles, den 17. maj 2017 Europa-Kommissionen har i dag godkendt nye statsstøtteregler, der fritager visse offentlige støtteforanstaltninger for havne, lufthavne, kultur og regionerne i den yderste periferi fra forudgående kontrol fra Kommissionens side
 4. 2 Overblik Statsstøttereformen hvor bevæger EU regulering og praksis sig hen Procedureregler Materielle regler Kultur, skat og infrastruktur Betydning for det danske statsstøtte set up Praksis Statsstøttebegrebet artikel 107, stk. 1 Økonomisk aktivitet og finansiering af infrastruktur (Øresund og Femern) Statsmidler (Eventech og TV2) Fordelsbegrebet den markedsøkonomiske aktørtest.
 5. Herudover skal der gøres opmærksom på, at støtte i henhold til Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til FUI, ud over de områder der er omfattet af gruppefritagelsesforordningen, også kan være berettiget til: Proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser, støtte til innovationsklynger samt støtte til.
 6. EF -traktatens regler om statsstøtte er fastsat i traktatens artikel 87 og 88. EF - traktatens artikel 87, stk . 1 , har følgende or d lyd: Bortset fra de i denne Traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordreje
 7. Præsentation - kommuner og erhvervsfremme 1. NÅR KOMMUNER STØTTER ERHVERVSFREMME DE KOMMUNALRETLIGE OG STATSSTØTTERETLIGE RAMMER Rikke Søgaard Berth, Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll og Julia Brandt-Jensen (kommunalret) Andreas Christensen og Carina Henriette Nilsson Maibom (statsstøtte) 9. marts 2017 2

• Gruppefritagelsesforordningen: krav om udbud er trådt i kraft, dvs. her er der ikke indarbejdet nogen overgangsperiode til hovedreglen. • Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljø: træder hovedreglen om udbud først i kraft den 1. januar 2017. + overgangsperiode dækkende 2015 og 2016: udgangspunkt skal udbyde mindst Som nævnt i punkt 212 ovenfor finder gruppefritagelsesforordningen anvendelse på licensaftaler indgået mellem puljen og tredjeparter. Latvian Tiek atgādināts, sal. ar 212. punktu iepriekš tekstā, ka TTBER tiek piemērots licences nolīgumiem, kuri noslēgti starp tehnoloģiju apvienotā fonda licenciātiem un trešās puses licenciātiem Selvom statsstøtte som udgangspunkt er forbudt, kan den dog være lovlig. Det gælder, hvis den omfattes af den såkaldte gruppefritagelsesforordning, som tillader statsstøtte på udvalgte områder og nærmere angivne betingelser. Gruppefritagelsesforordningen er senest udvidet med adgang til at støtte såkaldte innovationsklynger Swedish. Detta är detsamma som att omfattas av en gruppundantagsförordning, och ekonomiska aktörer som väl ärinne i dessa trygga hamnar behöver i regel intebedöma vilka effekter deras avtal har på marknaden Revision af gruppefritagelsesforordningen inden for bilbranchen 25. I juli vedtog Kommissionen forordning 1400/2002 om anvendelse af artikel 81, stk. 3, på vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Offentlig støtte til erhvervslivet (statsstøtte) - Europa

For så vidt angår den lave processats i elafgiftsloven, som er notificeret som statsstøtte i henhold til Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108) (gruppefritagelsesforordningen), foreslås der ikke en. Støtten ydes som støtte til miljøbeskyttelse efter EU's regler om statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen. Efter disse regler kan offentlige vandselskaber og store virksomheder få op til 40 procent i tilskud, mellemstore virksomheder (under 250 ansatte og en omsætning på højest 50 mio

Bogen tager også højde for Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte, og en ændring af gruppefritagelsesforordningen fra juni 2017, der blandt andet udvider anvendelsesområdet i forhold til støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur

I den politiske aftale om Naturpakken, indgået i foråret 2016, blev der afsat henholdsvis 2 mio. kr. i 2017 og i 2018 til at forbedre arrondering af landbrugsjord, der ligger, i umiddelbar nærhed af et kommende vådområde- eller lavbundsprojekt, hvor der sker jordfordeling DK høring om statsstøtte - gruppefritagelse (GBER) 12 maj, 2016 15:41. Danske Havne har med interesse læst Europa-Kommissionens udkast til ændring af gruppefritagelsesforordningen med en fælles fortolkning af, hvornår statsstøtte i forbindelse med havne er undtaget fra de generelle statsstøtteregler Ansøgers størrelse følger bestemmelserne i EU's regler om statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen, se nærmere i bilag I bagerst i forordningen, der beskriver definition af små- og mellemstore virksomheder Statsstøtte og infrastruktur ›Det er generelt blevet antaget i konkurrenceretten og statsstøttepraksis at offentlig finansiering af infrastruktur (herunder havne) ikke udgør finansiering af økonomisk aktivitet og dermed statsstøtte

EU's statsstøtteregler Energistyrelse

 1. Tag en 2-årig videregående uddannelse, der giver job i det private erhvervsliv. Du kan altid komme videre med en bachelor- eller diplomuddannelse
 2. Bogen tager også højde for Kommissionens meddelelse ombegrebet statsstøtte, og en ændring af gruppefritagelsesforordningen fra juni2017, der blandt andet udvider anvendelsesområdet i forhold til støtte tilhavne- og lufthavnsinfrastruktur
 3. særligt bestemmelserne om statsstøtte i art. 87 EF. Ordningen vedrørende afgiftslempelse på fjernvarme anvendes som et konkret eksempel på en national afgiftsforanstaltning, som skal vurderes på baggrund af de EU-retlige rammer, og vil således danne grundlag for den fællesskabsretlige analyse. 1.2 Afgrænsnin

Statsstøtte: De minimis-støtte - hvad er det, og hvordan gør

 1. State aid: Commission clarifies scope of EU State aid rules to facilitate public investment Brussels, 19 May 2016 The Commission has published guidance on when public spending falls within, and outside, the scope of EU State aid control
 2. Få Kommunerne og statsstøttereglerne af Britt Vonger som bog på dansk - 9788761939494 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com
 3. for ulovlig statsstøtte er, at der er tale om en aktivitet, der kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Er dette kriterie opfyldt skal det indledende vurderes, om forholdet omfat-tes af gruppefritagelsesforordningen og/eller Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljø og energi 2014 - 2020

EUR-Lex - cc0006 - EN - EUR-Le

Det er vurderet, at støtteordningerne, hvis de blev anmeldt i deres nuværende form til Europa-Kommissionen, ikke ville blive godkendt efter de nugældende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det skyldes, at de ikke opfylder kravene for at blive godkendt efter de nye retningslinjer Det bemærkes, at tilskud fra puljen gives med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningen, der tillader statsstøtte til kompensation for omkostninger ved bistand til dårligt stillede arbejdstagere, så længe den samlede støtte til den enkelte virksomhed ikke overstiger 5 mio. EUR årligt jf. artikel 2, 4 og 35 Der er i 2018 og 2019 afsat i alt 5 millioner kroner til at støtte spildevandsselskaber, der ønsker at gennemføre forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg. Ansøger kan søge op til 350.000 kr. Støtten ydes som støtte til miljøbeskyttelse efter EU's regler om statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen statsstøtte omfattet af EU's statsstøtteregler, straks skal (i) justere på ordningen, så den ikke længere indebærer, at kommunen yder statsstøtte5, eller (ii) sætte ordningen i bero, anmelde til EU-Kommissionen via Danmarks Faste Repræsentation ved EU6 og afvente, at EU-Kommissionen tager stilling til, om ordningen er forenelig med EU Statsstøtte eller ej? Lovlig eller ulovlig? Notifikation eller retssag? Kammeradvokaten har Danmarks største og mest erfarne specialistteam dedikeret til at hjælpe myndigheder, offentlige virksomheder m.v. med svære spørgsmål om statsstøtte

Kommunal støtte - hvor er faldgruberne? 16

Virksomheder skal selv vurdere lovligheden af statsstøtte

Det er yderligere et krav for at kunne anvende gruppefritagelsesforordningen, at der indsættes et krav om, ansøgning om tilsagn skal indeholde en erklæring fra ejeren eller ejerne om, at ejeren eller ejerne har efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af statsstøtte, som denne eller disse måtte have modtaget, o blive taget i reglerne om statsstøtte, da ydernummerordningen bygger på reguleringen af et offentligt tilskud, som går til private virksomheder. 1.2 Synsvinkel Denne afhandling vil tage udgangspunkt i, hvorvidt den danske ydernummerord ning og tildelingen a Retningslinjer for statsstøtte miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt også at have mulighed for at kunne statsstøtteanmelde ordningerne efter den generelle gruppefritagelsesforordningen (Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorie 'Lovlig statsstøtte' Statsstøtte (offentlig støtte) til konkurrenceudsatte økonomiske aktiviteter (kommerciel virksomhed) som udgangpunkt forbudt i EU. Dog muligt at yde statsstøtteregler på to måder: Gruppefritagelsesforordningen. Særligt vedr. støtte til forskning og udviklin application map translation in English-Danish dictionary. en Monitoring and control hardware and software (recorded/stored programs), position determination, monitoring and surveillance equipment and systems comprising thereof in specific geographical areas, media for the storage of data and user terminals (computer terminals) for determination of position, navigation, navigation databases.

Kommissionens forordning (EU) nr

Region Nordjylland, Regional Udvikling Side 1 af 33 RN 2.0 Michael Jensen og Mette Dalsgaard 29. juni 2017 BRN ver 2.0 - Forretningsmodeller Indholdsfortegnels da Kommissionen foreslår i punkt 191 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 (1), at medlemsstaterne accepterer følgende som værende passende foranstaltninger: en begrænsning af anvendelsen af alle eksisterende ikkegruppefritagne regionalstøtteordninger og alle regionalstøttekort til støtte, der skal.

EØSU anerkender, at begge direktiver har bidraget såvel til en forbedring af søfartsuddannelsen og oplæringen af søfarende, der arbejder om bord på fartøjer, som sejler under EU-flag, som til den faglige mobilitet for søfarende, der er certificeret inden for EU, men ser gerne, at man går endnu længere i denne retning rimelig fortjeneste, som det er defineret i gruppefritagelsesforordningen Side 7 om støtte til bl.a. kultur, (pt. artikel 2, nr. 142) i forordning nr. 651/2014

Vestager ser på statsstøtte til havne - Danske Havn

Præsentationen sætter fokus på, hvornår kommuner kan yde støtte til erhvervsfremme, og hvilke regler kommunerne skal have for øje, herunder erhvervsfremmelove Lovforslaget fremsættes på dette sene tidspunkt, fordi der har været ført politiske forhandlinger som led i udmøntningen af energiaftalen af 22. marts 2012 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad ve Der har siden da kun kunnet ydes statsstøtte, hvis bankens kapitalunderskud ikke kan dækkes ved hjælp af den kapital, det er muligt at rejse, eller ved at aktionærerne og de efterstillede kreditorer gennemfører en bail-in. Og det er en høj pris at betale for at få statsstøtte

Statsstøtte: Kommissionen forenkler reglerne for offentlige

Nyt fra EU-statsstøtteretten - PD

Seneste ændring foretaget den 01-12-2011 Side 3 af 6 Afsluttende bemærkninger Der er tale om et meget lokalt projekt, der har nogle forholdsvis små effekter på forretningsområdet so 28/12/2017 Beskæftigelsesministeriet - Reform af førtidspension og fleksjob Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) har den 30. juni 2012 indgået en bred politisk aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at lave en reform af førtidspension og fleksjobordningen

STATSSTØTTEHÅNDBOG udarbejdet af: Konkurrence- og

Præsentation - kommuner og erhvervsfremme - SlideShar

da Det anførtes også, at hvis gruppefritagelsesforordningen ikke forlængedes, kunne forsikringsselskaber samarbejde om at forhindre f.eks. mindre eller udenlandske forsikringsselskaber i at få adgang til de indsamlede oplysninger for derved at indsnævre markedet insatisfait de traduction dans le dictionnaire français - danois au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues side 34 Betingelser? − Gruppefritagelsesforordningen finder ikke anvendelse på støtte der overstiger de forskellige tærskelværdier oplistet i artikel 4. − Det er desuden en forudsætning at støtten opfylder alle betingelserne i kapitel I i gruppefritagelsesforordningen, samt de specifikke betingelser for den enkelte kategori af støtte.

populær: