Home

Vad är kommunstyrelsen

Vad är kommunstyrelsen? - Köpings kommu

I Köpings kommun är 13 politiker med i kommunstyrelsen. De kommer från de olika partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Vill du fråga något? Om du vill fråga något kan du ringa till Kajsa Landström, kommunsekreterare. Telefonnumret är 0221-253 5 Kommunstyrelsen ska också vid behov kalla in yttranden från beredningar, anställda av kommunen och från nämnder. De ska också ha koll på nämnderna och de olika företag som blivit inrättade utav och genom kommunen. Ett annat uppdrag de besitter är att verkställa de där beslut som fullmäktige tar Ordförande är finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Första vice ordförande är Karin Wanngård (S) och andra vice ordförande är Lotta Edholm (L). Hitta alla politiker i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis två gånger i månaden. Utöver borgarråden deltar även fullmäktiges presidium och stadsdirektören Vad är kommunstyrelsen? Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kan sägas vara ungefär som kommunens regering. Lekebergs kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 6 ersättare. Vad gör kommunstyrelsen? Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering och förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Nämnde

De partier som är representerade i kommunstyrelsen är: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. I registret för förtroendevalda hittar du samtliga ledamöter och ersättare. Vad gör kommunstyrelsen Till skillnad från de flesta kommunpolitiker är kommunalråd hel- eller deltidsarvoderade av kommunen. Kommunalråden har politiska uppdrag i kommunstyrelsen och ibland i andra nämnder. Majoriteten av kommunalråden är oftast ordförande i kommunstyrelsen och ibland i andra nämnder

Kommunstyrelsen ser till att ärenden som fullmäktige skall besluta om är allsidigt belysta till exempel ur ekonomisk och juridisk synvinkel. Kommunstyrelsen får dock inte göra några politiska värderingar av förslagen. Arbetsuppgifterna rör hela den kommunala verksamheten Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Den bereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är ägarföreträdare för alla kommunens verksamheter, oavsett om verksamheterna finns inom kommunens förvaltningar eller i de kommunala bolagen Vad är och gör Kommunstyrelsen? Kommunstyrelsen (KS), som består av 9 ledamöter och 9 ersättare, kan liknas vid Sveriges regering men med den skillnaden att styrelsen vanligen består av företrädare från både majoritet och opposition

Kommunstyrelse - vad är det

Kommunstyrelsen - Stockholms sta

Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar kommunens verksamhet, ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som.. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, kommunens regering. Gå direkt till sidans innehåll Förskola och skola Vad är kakor När det underlaget är klart behandlar utskottet det. Och när man har ett förslag går det till kommunstyrelsen. Eftersom Folkpartiet Liberalerna inte sitter i samhällsutskottet kommer partiets ledamöter, efter diskussion med föreningens medlemmar, ta ställning till utskottets förslag när det kommer till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare Vad är aktuellt just nu? Det strategiska arbetet med att bygga en väl fungerande och attraktiv kommunorganisation är ett ständigt pågående projekt som involverar oss alla. Enköpings kommun ska vara en god arbetsgivare och ett gott föredöme, där bästa möjliga resultat av allas gemensamma arbete utvecklar vårt samhälle Vad gör kommunstyrelsen? Men gemensamt för dem är att de för tillfället är hemlösa. Det är således kommunstyrelsen som ska fatta beslut om ägardirektiv och i laga ordning föra. Medtag eget kärl. Tappa upp den vattenmängd som kan behövas under avstängningstiden. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, spola tills klart vatten kommer. Stäng meddeland

Kommunstyrelsens uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål, uppdrag etcetera som kommunfullmäktige har tagit beslut om. Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet i kommunen Kommunstyrelsen ska yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd eller fullmäktigeberedning. Beredningstvånget innebär också, förutom beredningen av kommunstyrelsen, att ett ärende också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Bifall Samtycke, bifall betyder ja

Kommunstyrelsen - Lekebergs kommu

 1. Aspenäs, Solåsområdet. Fastigheten är 1 335 kvm. Avsikten är att köparen inom fastigheten skall uppföra ett serviceboende, LSSboende om sex lägenheter, anpassat för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Migrationsverket om att utök
 2. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter
 3. På Emmaboda kommuns webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
 4. Kommunstyrelsen beslutade att utöka kommunkontorets budgetram med 400 000 kronor för att kunna planera och genomföra mötet under våren. Det är mot bakgrund av ESA:s forskningsinfrastruktur Moon Village, som experter i Europa utvecklar nya tekniker som bidrar till att lösa utmaningar i rymden
 5. I kommunen är det kommunstyrelsen och de olika nämnderna som ansvarar för kommunens olika verksamheter. Bland annat av praktiska skäl anser lagstiftaren (Sveriges riksdag) att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna
 6. Det finns två beredande utskott som är kopplade till kommunstyrelsen; tillväxtutskottet och kommunledningsutskottet. Utskott På Karlstads kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig
 7. Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna råd, påpekanden och anvisningar till andra nämnder. En enkel liknelse om hur fördelningen ser ut mellan Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen är att Kommunfullmäktige motsvarar kommunens riksdag medan Kommunstyrelsen motsvarar kommunens regering. Kommunstyrelsens presidium består av

Kommunalråd; folkvald politiker som är anställd av kommunen för att ägna sig åt kommunpolitik på heltid. Oftast har de styrande i kommunfullmäktige ett kommunalråd anställt av kommunen och oppositionen en, som kallas oppositionsråd. I större kommuner finns fler kommunalråd och ofta är de inriktade på olika områden 1. Vad är kakor? Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna. Under kommunstyrelsen arbetar fyra utskott

Så fungerar en kommun - torsas

Sollefteå kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Hur kommunerna organiseras kan se olika ut. Men det som alla har gemensamt är att verksamheten styrs av alltid av en politisk ledning kvalitet ger de. Workshopen var indelad i olika områden som Vilka beslut är tagna, Vilken effekt fick besluten, Vilken nytta gjorde besluten, Vad blev resultatet av besluten (vilken kvalitet gav det). Till sist gavs tid till diskussion kring Horisonten - Vad finns

Kommunstyrelsen - Sundbybergs sta

Gränsdragningen är ibland svår att göra. I nedanstående delegerade ärendegrupper förekommer åtgärder som i vissa situationer inte kan anses utgöra beslutsfattande. Då det skulle leda för långt att i detalj i dessa regler särskilja vad som är beslutsfattande har det inte gjorts, utan en bedöm-ning måste göras från fall till fall IUC/Stål & Verkstad är en ideell förening som har en medlemsbas på 120 företag varav 14 av dessa är belägna i Karlstad. Under 2018 utförde de ett antal företagsnära projekt för att stötta små och medelstora företag. De startade också aktiviteter utifrån företagens största behov vilket var tillgång på kompetens

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka att de mål som fullmäktige fastställt för kommunen efterlevs På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor, och vart du ska vända dig om du inte vill att vi lagrar kakor på din dator Beslut som ligger inom ramen för vad av fullmäktige eller av kommunstyrelsen fastställda policys eller riktlinjer medger är i normalfallet inte av sådan vikt eller av sådan principiell karaktär att de omfattas av delegationsförbud. Beslut inom ramen för fastställda budget- eller investeringsrama Skurups kommun. Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787) E-post: kansli@skurup.se Organisationsnummer 212000-1082 Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-1 Kommunstyrelsen har också de övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. Andra viktiga uppgifter är kommunens utveckling, samordning av den kommunala verksamheten, planering, markfrågor, näringsliv, kommunikationer och information. Turism och överförmyndarverksamheten ingår även i kommunstyrelsens ansvarsområde

Tidigare hade Värnamo kommun en teknisk nämnd. Nu finns i stället det tekniska utskottet som består av ledamöter från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd. Krisledningsnämnd är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Vad är kommunfullmäktige? Vad är kommunstyrelsen? Vad är en nämnd? Vad är en förvaltning? Vad gör ett kommunalråd? Vilka partier bestämmer i kommunen? Näringsliv; Kris och säkerhet; Uppleva och göra. Bibliotek; Bad; Turism. Köpings historia; Barn och utbildning. Förskola; Fritidshem; Skola; Särskola; Gymnasieskola.

Detta behövs för att beslutet är ett självständigt beslut istället för kommunstyrelsen. Delegationsbeslutet ska skickas till kansliavdelningen så snart som möjligt för att anmälas på nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. För vissa typer av beslut finns särskilda regler vad gälle Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser Uppdrag och verksamhet 1 § Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Man kan likna kommunstyrelsens roll i kommunen med den som regeringen har på det nationella planet. Uppgiften är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter

Kommunalråd - Wikipedi

 1. Kommunstyrelsen. Vi använder använder cookies på webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att cookies används. Vad är cookies? Jag godkänner.
 2. (Vad gäller hyra beslutar kommunstyrelsen endast om industrilokaler). Mark- och exploateringschef, mätningschef, mark- och exploateringsingenjör Godkänna överlåtelse av hyreskontrakt och andra nyttjanderättsavtal. (Vad gäller hyra beslutar kommunstyrelsen endast om industrilokaler)
 3. Under respektive samman­trädes­datum hittar du kallelse med föredragnings­lista, handlingar och protokoll i pdf-format
 4. Vad går att klaga på? Ett överklagat beslut ska upphävas om - beslutet inte tillkommit i laga ordning - beslutet inte är en angelägenhet för kommunen - det organ som fattat beslutet har överskridit sin befogenhet - beslutet strider mot lag eller annan författning Bara slutliga beslut kan överklaga

Kommunstyrelsen - skurup

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden Kommunstyrelsen . Kommunstyrelsen är kommunens regering och har 13 ledamöter i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet i kommunen (verkställande nivå) efter vad kommunfullmäktige har beslutat. Med andra ord ansvarar kommunstyrelsen för vad som ska göras

Kommunstyrelsen - linkoping

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun Gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder 1.1 Uppdrag och verksamhet Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samban Vad är det som låter i brunnen? organisation / Ärendelistor och protokoll / Kommunstyrelsen. Politik och organisation och protokollen är i PDF-format..

Protokollen är justerade, vill du ha protokoll med underskrifter är du välkommen att kontakta nämndsekreteraren. Möten 2019. 14 januari 11 februari 11 mars 8 april 13 maj 10 juni 9 september 14 oktober 11 november 9 december Klicka här för att se handlingar från tidigare år Du som är medborgare i kommunen kan lämna in ett medborgarförslag. Det kan handla om allt som rör vår verksamhet som skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad Kommunstyrelsen. Här kan du ta del kommunstyrelsens kallelser och protokoll. 2018 Vad är vad Sammanträde. Det möte där nämnd/styrelse träffas och beslutar Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Varje parti beslutar om vilka personer som de anser ska föra deras talan. Kommunfullmäktige tar det formella beslutet. Ordförande i kommunstyrelsen är Lars Isacsson, (S). Susanne Berger (S) är förste vice ordförande och Johan Thomasson (M) är andre vice ordförande ärendet visar sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 38 § ska tjänstemannen överlämna ärendet till - förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom vidaredelegation från förvaltningschefen - till kommunstyrelsen om beslutanderätten är lämnad genom delegation direk

Kommunstyrelsen är kommunens lokala motsvarighet till regeringen och består av 13 ledamöter och 22 ersättare. Kommunstyrelsen sammanträder en gång varje månad utom i juli. Under kommunstyrelsen finns tre utskott redovisningen. Det är viktigt att skilja på mark som utvecklas och säljs (omsättningstillgångar) och till exempel gator och vatten- och avloppsanläggningar som ligger kvar i kommunens ägo (anläggningstillgångar). Vad är ett exploateringsprojekt? Markexploatering innebär planläggning, köp, försäljning eller reglering av mar

Kommunstyrelsen - Perstorps kommu

 1. Kallelser är det dokument som meddelar när ett möte ska vara och vad som ska behandlas under mötet. Kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen skickas två veckor innan sammanträdet. Kallelser till nämnder och beredningar skickas ut en vecka innan sammanträdet
 2. dre del av en beslutande församling med uppgift att till exempel förbereda beslut
 3. I Markaryds kommun är kommunstyrelsen dessutom facknämnd. Det innebär att kommunstyrelsen själv har hand om bland annat näringslivsfrågor, personalfrågor, kommunens vägar, renhållning, vatten och avlopp, fastigheter samt räddningstjänst. Sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli
 4. kommunStyrelSen (KS) leder det praktiska arbetet i kommunen och fungerar som kommunens regering. Det är kommunens högsta verkställande organ och utses av kommunfullmäktige. Det största partiet i fullmäktige har också flest platser i kom-munstyrelsen. Det innebär att till skillnad från regeringen finns även oppositionen representerad här
 5. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och utveckling. Ingela Nilsson Nachtweij (C) är kommunstyrelsens ordförande och Marie Nicholson (M) är 1:e vice ordförande
 6. Matti Ohlsson Sekreterare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, myndighetsnämnden, valnämnden 0660 - 887 00 Skicka e-post Anna Thors Sekreterare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, myndighetsnämnden, valnämnden 0660- 881 40 Skicka e-pos

Kommunstyrelsen - sigtuna

Sådana åtgärder behöver inte anmälas till kommunstyrelsen eller stadsdirektören och kan inte heller laglighetsprövas enligt kommunallagen. Gränsen mellan vad som är beslut och verkställighet är inte alltid klar och tydlig. Vid osäkerhet kan frågan lyftas till stadsdirektören eller kommunstyrelsen. 3 Vad är en beredning? Beredningarnas uppdrag är att ta fram förslag till politiska visioner och långsiktiga strategier. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige och ska bland annat ha dialog med invånare och samhället när de tar fram förslagen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Det innebär att kommunstyrelsen leder arbetet med att utforma förslag till övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet

Kommunstyrelsen blockerar frågor om Mojjen - OBSKnivst

 1. Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 41 folkvalda ledamöter som fattar övergripande beslut om till exempel kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med
 2. Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan. Läs me
 3. Vad är och gör Kommunstyrelsens arbetsutskott? Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare, har i uppgift att förbereda ärenden inför kommunstyrelsen samt fatta beslut i de olika ärenden som utskottet utsetts att hantera

Kommunfullmäktige - Stockholms sta

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen Vad är miljötillsyn - allt du behöver veta. Djur och lantbruk Visa/dölj. Kommunstyrelsen är kommunens regering och har styrande och samordnande uppgifter Det finns flera rättsliga grunder inom kommunstyrelsens ansvarsområden, till exempel avtal för tekniska kontorets tjänster, samtycke för bildhantering och allmänt intresse vad gäller allmänna val. Samtliga personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning samt gällande. Luleå kommun är med drygt 74 000 invånare Sveriges 26:e största kommun. Det skulle vara svårt att fråga alla vad de tycker varje gång något ska göras. Därför får alla invånare som fyllt 18 år välja kommunpolitiker vart fjärde år. Det är politikerna som sedan bestämmer om sådant som är viktigt för alla som bor i Luleå kommun Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiva vara. Kommunstyrelsen fullgör dessutom de frågor som enligt lag eller annan författning ska hanteras av räddningsnämnd. Teknikärenden § 9 Kommunstyrelsen är huvudman (ägarroll) för allmän platsmark enligt plan- och bygglage

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter. Dessa ska, så långt som möjligt, återspegla mandatfördelningen i fullmäktige. Kommunstyrelsen sammanträder cirka 20 gånger per år, vilket är varannan vecka. Mötet har alltid en öppen del där allmänheten är välkommen. Sammanträdesdagarna för 2019 hittar. kommunstyrelsen och hela tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsens instruktion Verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvaret fördelas på följande sätt. Stadsledningskontoret Kommunens tjänstemannaledning är organiserad i ett stadsledningskontor. Tjänstemannaledningen består av en stadsdirektör och de direktörer för strategisk

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag Kommunstyrelsen 2019 02 26 beslutar (6 - 5) föreslå KF ersätta Åkerboskolan med moduler Vad är ränta? | Lyxfällan - Duration: 2:34. Viafree Sverige 624,564 views För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även huvudreglementet för Mjölby kommun styrelse/nämnder. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen a Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. § 2. Kommunstyrelsens ansvarsområden och uppgifter Kommunstyrelsen har nedan angivna ansvarsområden och därmed följande uppgifter. A Kommunstyrelsen är kommunens regering. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om måste först beredas av kommunstyrelsen. Styrelsen ska: leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhete

Kommunstyrelsen har två roller. Den ena är övergripande och handlar om att leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över all kommunal verksamhet, oavsett organisationsform. I den rollen är kommunstyrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hel Det är fullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska göra. Kommunstyrelsen och valnämnden är dock obligatoriska nämnder Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är också beredande organ för de ärenden, med ett fåtal undantag, som ska behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund Vad är ett stadsutvecklingsprojekt? Stadsutvecklingsprojekten är särskilt utpekade utvecklingsprojekt med tydliga mål. Projektledningen arbetar över flera av kommunens förvaltningar och nämnder för att nå målen

Kommunstyrelsen - Borlänge kommu

I kommunstyrelsen sitter politiker från de partier som människorna i Skövde har valt. Politikerna i kommunstyrelsen ska leda och planera arbetet i Skövde kommun. Politikerna bestämmer sedan i kommunfullmäktige exakt hur det ska bli Bakgrunden är att Sveriges kreativa och kulturella näringar spelar en allt större roll för regional tillväxt och attraktion och projektets mål är att etablera Höga Kustens musikbransch på en internationell arena och att öka tillväxten hos musikföretagarna, med utgångspunkt från Örnsköldsvik Information om hur kommunstyrelsen och Styrning och stöd Gävle fungerar och vad de arbetar med. Gävle är en kommun som växer och utvecklas. Ett nytt kultur. Kommunstyrelsen får ingå nyttjanderättsavtal avseende externa fastigheter, dock med den begränsningen att hyra av annans fasta egendom ska godkännas av kommunfullmäktige om avtalstiden är längre än tio år. Kommunstyrelsen får inte utan kommunfullmäktiges medgivande ingå hyrköpsavtal eller andra liknande avtal avseende fast egendom

Protokoll KS 2019 03 05 Protokoll KS 2019 02 05 Protokoll KS 2019 03 2 Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 11 ledamöter valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder nästan alla ärenden åt kommunfullmäktige och har en ledande och samordnande roll för övriga styrelser och nämnder i kommunen

Vad gör en politiker - egentligen? karinpleije

Linda Höglin, sekreterare kommunstyrelsen 0290-77 14 25 linda.hoglin@hofors.se. Invigning av växthusen i Hagaparken. Vad är Cookies? Jag förstår!. Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 11 ersättare väljs av kommunfullmäktige. Kommunen har ett heltidsarvoderat kommunråd, som tillika är kommunstyrelsens ordförande Kommunen styrs av kommunfullmäktige. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter och ersättare i kommunalvalet. Politiska uppdrag finns även inom kommunstyrelsen och i olika nämnder. Teknisk valsamverkan, allians och koalition. I Skellefteå kommun har Socialdemokraterna egen majoritet i Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning, samordning och uppföljning av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 11 ledamöter. Exempel på uppgifter kommunstyrelsen har: Leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ra­mar för styr­ningen av hela den kom­munala verksamheten Kommunstyrelsen planerar för var och hur man får bygga till exempel skolor, fabriker och hus i kommunen. De planerar även för hur vägar och järnvägar ska byggas. Kommunen tycker också att det är viktigt att många företag vill vara i Timrå. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar hur det ska vara. Nämnde Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i kommunen, och fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling. De förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett kommunstyrelsens beslut och kan därför inte ändras av kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen har revisionsansvaret. Beslutet ska därför endast anmälas till kommunstyrelsen för kännedom och inte godkännas av styrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar hela den kommunala tjänste­manna­förvaltningen. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala bolagen fattar sina beslut självständigt, men kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksam­het. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi

populær: