Home

Retsvidenskab uddannelse

Isi Foighel - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. ister.. Han blev født i Chemnitz i Tyskland i 1927 af jødiske forældre, men familien flygtede til Danmark og senere til Sverige
 2. R . RAABYE Erik Frederik Oborst, K' DM., HTH.; f. 9. Marts 1890 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn L A C Baabye (død. 1908) og Hustru Emma f. Sørensen; gift (9. Marts 1920.
 3. Kraks Blå Bog 1957. Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008. Red. og udvikling: Erik Rosekamp. H. HAACK Kai overretssagfører, HAAGEN Thorkil dommer, HAAGEN-MULLER Victor male
 4. e elever, skulle en vicerektor holde velkomsttalen
 5. delige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten. Stk. 2. Denne lovs regler finder alene anvendelse på rettens pleje ved de al
 6. Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelse på institutionen, skal indberettes. Ophør kan ske i forbindelse med, at ph.d.-graden tildeles. 141 Fysisk geografi 350 Omsorg 545 Retsvidenskab 142 Kultur geografi 360 Samfundsmedicin og folkesundhed 550 Statskundskab, politolog
 7. UKSF behandler sager vedrørende forskning inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Udvalget behandler sager vedrørende forskning inden for alle aspekter af historie og kultur, erkendelsesfag, sprogvidenskab og filologi, æstetiske fag samt økonomi, politologi, sociologi og retsvidenskab. § 2

Det er »tilsyneladende meget svært« for jurister at forstå, hvornår forskning lever op til reglerne, lyder det fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ifølge kritikerne er det dog statens system, den er gal med Eva Smith er den første kvindelige professor i retsvidenskab, Københavns Universitet : har skrevet flere videnskabelige publikationer og artikler, bl.a. Varetægtsfængslinger i forbindelse med rydning af Ungdomshuset: HK af 13/6 2007 (U2007.2350H), i Juristen, vol 89, nr. 7, 200 Dette er ikke til at sige , at der ikke er job til personer med bachelor grader, men de kan have begrænsede muligheder for avancement , da mange stillinger kræver doktorgrad eller postdoc erfaring . Uanset , vil stort set alle job i forbindelse med kemi kræve nogle formelle kollegiale uddannelse . Læs også

www.rosekamp.d

 1. Den Særlige Klageret ligger i København samme sted som Højesteret. Klageretten er sammensat af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en universitetslærer i retsvidenskab eller anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse
 2. 141 Fysisk geografi 350 Omsorg 545 Retsvidenskab 142 Kultur geografi 360 Samfundsmedicin og folkesundhed 550 Statskundskab, politologi 145 Biokemi 370 Medicinsk bioteknologi 555 Byplanlægning og fysisk planlægning 150 Biologi 380 Øvrig sundhedsvidenskab 560 Medier og kommunikation.
 3. Kvindelige professorer Liste over kvindelige professorer ansat ved Københavns Universitet i tidsrummet 1946-2014. I 1921 blev det fastslået ved lov, at kvinder kunne ansættes i alle offentlige stillinger (bortset fra stillinger i militæret og gejstlige stillinger)
 4. Retsvidenskab er kendetegnet ved at være kritisk og refleksivt og anvender anerkendte metoder til undersøgelse af gældende ret og institutioner. Retsvidenskab er ikke empirisk i den forstand, at der laves eksperimenter, men empirisk i den forstand, at genstandsfeltet er love, domme, forarbejder mv

Forside TLFG - tysklaerer

retsdogmatik, retsvidenskab, der beskæftiger sig med at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret. Inden for retsdogmatikken kan der dog også forekomme såkaldte de lege ferenda-betragtninger, dvs. retspolitiske forslag til nye retsregler.. Retsdogmatikken er opstået for at tilgodese især den juridiske professions praktiske behov for analyser af retstilstanden Hvordan juraen blev en profession, om den måde, der på Københavns Universitet indrettedes en uddannelse med det formål og om, hvordan universitetet har søgt at klare denne opgave igennem mere end fem hundrede år. En svensk professor chokerede mig som ung, da han sagde, at der i en professors liv kun er to højdepunkter

Retsplejeloven - Danske lov

Præsentation; CV Publikationer Aktiviteter Uddannelse: 2009 BA i jura, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.. 2005 Ph.d. i retsvidenskab, Københavns Universitet.. 2001 Cand. mag. i historie, Københavns Universitet.. Når valg af metode skal afgøres, skal valget starte ved retsvidenskaben. Ved retsvidenskab skal forstås videnskab, der beskæftiger sig med retlige fænomener1 Retsvidenskaben indeholder blandt andet retsdogmatik.2 Metoden anvendes til at analysere og beskrive gældende ret på et konkret område. Dett Contextual translation of fundamenteel from Dutch into Danish. Examples translated by humans: central, væsentlig, grundforskning, væsentligt krav, i) grundforskning Neville Broad fra Kent, England er en uafhængig ekspert i forfalskninger og driver sit firma Authenticate Limited med to kolleger. Han bruger flere Dino-Lite digitale mikroskoper i sit laboratorium på Kent Science Park til forskning af, for det meste, ægthed aflægemidler Uddannelse. Visiting Researcher, management liability, Duke University School of Law 2013; PhD i retsvidenskab, Københavns Universitet 2011; Forskningsophold ved Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht Hamburg, 201

Universiteterne indberetter alle tildelte ph

Ballistik og retsvidenskab I dag kan du finde de ballistik forskning hovedsagelig i retsmedicinske sager, og oplysningerne er faktisk bruges i praksis. Grundlaget for det blev lagt i 1835 i England, da rillen, hvor en kugle blev fundet i kroppen af et offer, viste ligheder med formen kugle, der blev fundet i huset af den mistænkte Karriere og uddannelse. 1991-1997 Medlem af Advokatrådet. 1991-1997 Formand for Advokatrådets udvalg for selskabsret. Lektor i retsvidenskab ved Københavnsuniversitet. 1970 Cand.jur. Find os Amaliegade 10 1256 København K. Klosterbakken 12 5000 Odense C. Kontakt o Se Marianne Hundahl Frandsens profil på LinkedIn - verdens største faglige netværk. Marianne Hundahl har 7 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Marianne Hundahls netværk og job hos tilsvarende virksomheder

Nævnet består af 5 medlemmer, en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat med møderet for Højesteret og en universitetslærer i retsvidenskab eller en anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse 5 Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale. Gennem uddannelse, læring og udvikling vil vi fortsat støtte den praktiske gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem og styrkelse af kvalitetsstandarderne. retsvidenskab og socialvidenskab. Samtidig er den tilpasset de særlige forhold ve Der henvises i denne forbindelse til side 55 i betænkning nr. 871/1979 om revision af retsplejelovens regler om advokater. Det fremgår heraf, at virksomhed som professor i retsvidenskab ikke i sig selv indebærer en praktisk virksomhed, og at sådan virksomhed derfor ikke længere bør kunne danne grundlag for meddelelse af advokatbeskikkelse • Tilmeld dig i en retsvidenskab kursus, der supplerer din specialisering af valg. Arbejdsgivere ser positivt på ansøgere, der har specialiseret uddannelse. • Læs, studere og lære så meget som du kan om retsvidenskab og om CSI karriere. Jo mere du ved om at blive en CSI, jo bedre er dine chancer for landing et godt job

Forretningsorden — Uddannelses- og Forskningsministerie

Iværksætteri og uddannelse Iværksætterinkubatorer Iværksætterselskaber. J: Japansk forbrugsindustri Japansk forretningskultur og samfund Japansk ledelse Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet Japanske medier - public service og private stationer Jobskabelse og -nedlægning Jura og retsvidenskab Juridisk. Eksterne fonde til finansiering af Ph.d. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt Albani Fonden Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og humanitære formål

Download gratis billeder om Äskulapstab, Medicin, Retsvidenskab fra Pixabay biblioteket på over 1.200.000 public domain fotoer, illustrationer og vektore - 83730 Retsvidenskab C Harmonisering af tingsretten - med værdipapirtingsretten som udgangspunkt Sammenlignet med andre formueretlige retsområder er der kun sket en meget begrænset materiel harmonisering af tingsretten. UNIDROIT færdiggjorde i 2009 Convention on Substantive Rules on Intermediated Securities ministeren fra Advokatrådet, og en universitetslærer i retsvidenskab eller anden jurist med særlig viden-skabelig uddannelse. Stk. 4. For hvert af rettens medlemmer beskikker kongen efter tilsvarende regler som for vedkommende medlem en første- og andensuppleant Retsplejeloven § 1 a § 1 a Den Særlige Klageret behandler og påkender . 1) begæringer om genoptagelse af en straffesag, jf. kapitel 86, 2) kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer, jf. § 737,; 3) klager, der henvises efter § 48, 4) sager om suspension, disciplinærforfølgning og afsked på grund af sygdom i de i §§ 49, 49 a, 50 og 55 nævnte tilfælde

The latest Tweets from Thomas Neumann (@NeumannTh): Ingeborg Schwenzer and the AAU Vis Moot Team - To adapt or not to adapt the contract? https://t.co/QWY8xyzI8 sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer. Formand: Professor Peter Munk Christiansen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv styrker i 2010 den frie forskning gennem føl-gende virkemidler: ansøgningsfrist den 1. marts 201 Kristian Cedervall Lauta, prodekan for uddannelse. Den 1. februar 2019 tiltrådte Kristian Cedervall Lauta som prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet. Kristian Cedervall Lauta er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor han afsluttede sin ph.d. i 2012

Den juridiske metode og til forskningsbaseret viden om retsvidenskab Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og til metodiske nøglebegreber (validitet der indgår i en anden uddannelse ved en institution i Danmark eller udlandet. § 28. Studienævnet fastsætter nærmere regler. Uddannelse. Dansk jurist, fra 1861 professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Efter Holcks død blev hans forelæsninger udgivet, Den danske Statsforfatningsret, 1-2 (1869) og Den danske Statsforvaltningsret (1870). Under forfatningskampen i 1870'erne og 1880'erne påberåbte Venstre.

Se William Friis-Møllers profil på LinkedIn - verdens største faglige netværk. William har 2 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Williams netværk og job hos tilsvarende virksomheder 1 Fagbeskrivelse Juridisk Sagsbehandler Uddannelse Offentlig økonomi Formål Formålet med valgmodulet er ud fra en teoretisk synsvinkel at sætte de studerende i stand til at analysere de økonomiske aspekter af den offentlige sektors opgaver og de væsentligste samfundsøkonomiske problemstillinger, samt vurdere den førte økonomiske politik og mulige alternativer Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger en adjunkt eller postdoc i retsvidenskab med særligt fokus på Legal Technology/Artificial Intelligence. Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling, der opslås for en tre-årig periode med start 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale Ved behandling af ansøgninger om meddelelse af appeltilladelse består nævnet af 5 medlemmer, en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat med møderet for Højesteret og en universitetslærer i retsvidenskab eller en anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse, jf. dog stk. 2 og §§ 10-12. Stk. 2 Gæsteforelæsere, symposier og arrangementer; retsvidenskab ved KU læs. Din guide til overgangen fra uddannelse til karrierelivet. Frivilligjob.dk Udvid dine kompetencer og samvittighed med frivilligt arbejde! Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og.

Mester i straffesager retsvidenskab og retsvidenskab på Grupo Tiradentes , . Læs alt om masterprogrammet og kontakt skolen med bare et klik! (Poal) er et unikt projekt, som kom til at dække et hul for dem, der søger uddannelse og opdatering af forskellige områder af retsmedicin i staten. I mere end et århundrede har den forretningsmæssigt, finansielt og kulturelt været et af verdens førende centre, og dens indflydelse på politik, uddannelse, underholdning, sport, medier, mode og kunst bidrager til dens status som en af verdens mest betydningsfulde byer. Som hjemsted for FN er byen også en diplomatisk hovedby Kommissionen bør tilbyde passende og målrettet uddannelse for at fremme en ensartet tilgang til offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter fra de kompetente myndigheders side. For at øge kendskabet i tredjelande til EU-lovgivningen og -kravene vedrørende agrofødevarekæden bør. ER RETSLÆREN OG DEN POSITIVE RETSVIDENSKAB VIDENSKABER?. AF P ROFESSOR VINDING KRUSE.. I det jeg takker Professor B ORUM for hans anerkendende og indgaaende Afhandling om min Bog i »Svensk Juristtidning» 1944, S. 375—399, og det store Arbejde, han har nedlagt heri, vil jeg gerne dertil knytte nogle Bemærkninger paa Punkter, hvor jeg ikke er helt enig med ham

Styrelse kritiserer juraforskere: I forstår ikke systemet

 1. ph.d.-afhandling Indblik i Grønlands Videnskabs Historie, Den Juridiske Ekspedition til Grønland 1948-49
 2. Contextual translation of supervisory law into Danish. Human translations with examples: lov, ret, jura, lande, tilskud, resultat, juridiske, privatret, politikorps
 3. Fhv. dommer og præsident for Højesteret. Børge blev højesteretsdommer i 1996 og var i perioden 2010-2014 tillige præsident for Højesteret. I dag er han adjungeret professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Han har haft særlige dommerhverv på det arbejdsretlige område, fx formand for Arbejdsretten og Tjenestemandsretten

KVINFOs Ekspertdatabase - Eva Smith, Professor emeritus, dr

Stempel tilhørende docent i retsvidenskab Thøger Nielsen (1919-1996). Han blev dr.jur. i 1951 og året efter udnævnt til professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet og fungerede som sådan frem til 1963, hvor han overgik til Københavns Universitet. 1952: Stempel. Stempel tilhørende professor, dr.med. Willy Munck (1892-1981) En af KU's mest berømte jurister igennem tiden er Frederik Vinding Kruse, der var professor i retsvidenskab fra 1914-50. Hans kendteste værk er Ejendomsretten i fem bind, der udkom fra 1929-33. Vinding Kruse var med til at indføre et moderniseret registreringssystem for fast ejendom i forbindelse med Tinglysningsloven af 1926

arbejdspladser i forbindelse med kemi - einsten

Indførelsen af DNA-test har revolutioneret området for retsvidenskab , hvor videnskabelige metoder og værktøjer integrerede til kriminelle og civile retssager . Dr. Alec J. Jeffreys , en engelsk genetiker fra Leicester University udviklet en teknik til at undersøge det unikke længde variationer for DNA gentage sekvenser i midten af 80'erne Overvåg et emne og bliv informeret om de stillinger, der matcher din interesseprofil via e-mail. Gratis og anonymt! Tilmeld di relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Stk. 2. En bestået bacheloruddannelse i jura ved Københavns Universitet giver adgang til optagelse på den juridiske kandidatuddannelse samme sted i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Stk. 3

Siden jeg i midten af 1980'erne begyndte at bedrive retsvidenskab, har jeg beskæftiget mig med og publiceret fagfællebedømte, videnskabelige arbejder inden for vidt forskellige retsområder - for eksempel immaterialret, strafferet, it-sikkerhed, persondatabeskyttelse, pensionsret, advokatret, menneskerettigheder og ja - formueret Jan Trzaskowski har siden 1997 været professionelt beskæftiget med markedsføringsret og juridiske aspekter af elektronisk handel. Forfatter og medforfatter til flere bøger inden for disse emner, herunder bøgerne Markedsføringsretten og Internetretten retsvidenskab herunder f.eks. eu-ret, selskabsret mv. IR var enige heri. Alle karrierefremmende stillinger opslås. forskning, uddannelse og administrative udfordringer. Der udsendes foreløbigt program snarest muligt til instituttets medarbejdere Fotografier fra 1910 Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, kaldet Kultusministeriet, stammer fra ministerialsystemets indførelse i Danmark i 1848. Ministeriet fik straks fra dets oprettelse lokaler i Slotsholmsgade 10, Lerches gård, hvor det boede i stueetagen i den venstre del af bygningen samt i sidebygningen Støtter projekter inden for shipping, landbrug, kultur, handel og industri. Vi støtter nordisk og internationalt humanitært arbejde. I særdeleshed er det intentionen med Fonden at støtte uddannelse og træning af unge i ind- og udland og arbejdet for den bedst mulige indretning af arbejdspladser for at fremme jobtilfredshed. LB-Fonde

Bayes' fantastiske formel. Ved siden af sit virke som teolog og præst i 1700-tallet's England arbejdede briten Thomas Bayes med matematik. På trods af, at han aldrig på noget tidspunkt publicerede en eneste matematisk artikel, mens han levede, skulle Thomas Bayes ende med at lægge navn til en formel, som har gjort hans navn udødelig Hvad er ISLAM Isam Saeed Masjid Næstved - 2015 Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Professorat med særlige opgaver (MSO) i retsvidenskab Ved Juridisk Institut, SDU opslås et antal 5-årige professorater med særlige opgaver (MSO). Stillingerne er ledige til besættelse den 1. oktober 2019 eller snarest muligt efter aftale. Instituttet søger MSO-professorer inden for retsvidenskab, herunder særligt. Det privatretlige område Han blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1959, og efter et par år i Indenrigsministeriet fik han i 1964 advokatbestalling. I 1969 blev han både dr.jur. og professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, hvor han var ansat frem til 2005 Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling Den europæiske lovgivning om ikke-forskelsbehandling, som består af EU's direktiver o

§23 Nævnet består af 5 medlemmer, en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat med møderet for Højesteret og en universitetslærer i retsvidenskab eller en anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse. Beskikkelsen af de fire førstnævnte medlemmer sker efter indstilling til justitsministeren fra. Født i 1955; juridisk kandidateksamen fra Metz' universitet, eksamen fra Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration; Rapporteur (1982-1985), Commissaire du Gouvernement (1985-1987 og 1992-1999); assessor (1999-2000); formand for sjette underafdeling af Conseil d'États tvistemålsafdeling (2000-2006); referendar ved Domstolen (1987-1991); kabinetschef for. Bibliografi // Bibliography ; Aars 1860. J. Aars: Lærer vore Forfædres Mytologi evige Straffe?, Tidskrift for Philologi og Pædagogik 1, Kbh. 1860, 326-344. AASS = Acta sanctorum. ÁBlM → Ásgeir Bl. Magnússon 1989. Abrahamson 1943. Erik Abrahamson: Västsvenska dialektord, Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 5, Göteborg 1943, 89-98 ScienceDaily SENESTE NYT TOP NYHEDER Topnyheder om videnskab Topnyheder om sundhed Topnyheder om fysik og teknologi Topnyheder om miljø Topnyheder om samfund og uddannelse SUNDHED (undergruppe 1) Sundhed og medicin Sygdomme og betingelser Allergi Alzheimers forskning Amyotrofisk lateral sklerose Anæmi Gigt Astma ADHD, Attention Deficit Disorder Ryg og nakke smerter Fødselsdefekter.

Uddannelse. BA-valgfag. Kursusindhold. Det gælder rettens og retsvidenskabens plads i det moderne demokrati samt betydningen af moral og politik for ret og retsvidenskab. Endelig vil en række aktuelle temaer blive behandlet, som stiller retten og retstænkningen over for nye udfordringer. Kurset bygger videre på de studerendes forudsætninger fra deres professionsbachelor samt særligt cand.soc.-jur-uddannelsens fag Retssystemers funktion og virke og Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv Uddannelse. Til disse Tan ker fra Forretningsverdenens Side korn hos Universitetsprofessorerne en Følelse af, at der i den økonomiske Uddannelse ved Universite terne manglede en Side, der vendte stærkere ud mod Forretningslivet end den Nationaløkonomi, man docerede der. ønskerne om at skabe en højere Uddannelse for Handelen bragte begge. Uddannelse. På moderens ønske påbegyndte Otto von Bismarck sin skoleuddannelse i en alder af 6 år i den preussiske hovedstad Berlin på Plamannschen Erziehungsanstalt i Stresemannstrasse 30. Stedet var kendt for at praktisere en hård disciplin samt tvang

holder en bestemmelse omkring ret til uddannelse, men samtidig mangler udtrykkeligt stillingtagen til hvordan vilkårene for arbejdstager skal være, når vedkommende udnytter denne ret. 8Jf. Bekendtgørelse nr. 1348, kap 7 vedrørende fleksibel master forløb skal opgaven forbinde de enkel-te uddannelses elementer da De midler, der kan tages i anvendelse som led i de i artikel 1 omhandlede foranstaltninger, omfatter bl.a. undersoegelser, faglig bistand, uddannelse eller andre tjenesteydelser, leverancer og arbejder samt revisioner og evaluerings- og kontrolmissioner Ton Otto Forskning. Fokus på social og kulturel forandring. Regional speciale er på Melanesien, Papua Ny Guinea.På basis af sammenlagt ca. fire års feltarbejde, har jeg bidraget til den internationale vidensbase om religiøse bevægelser, og lokale opfattelser samt praksisser vedr. tradition, kulturarv, historie og forandring Opvækst og uddannelse. Preben Wilhjelm blev født i Valby i 1935. Han voksede op i et borgerligt hjem under beskedne kår. Faren var sømand, men omkom i 1940, da hans skib sank efter at være blevet torpederet

domstol.dk - Den Særlige Klagere

Indskrivning af ph - dst

Femkløveret, Matthias Christian Nielsen, Jakob Ebbekær, Andreas Eisenhardt Bruun Rasmussen, Christian Damsgaard Thomsen og Mads Rask Herdichek er alle i gang med en gymnasial uddannelse, men mente at der manglede en lokal musikfestival for unge på deres egen alder. Og hvad er så mere nærliggende, end at stable en sådan på benene Health - dannet ved en omdannelse af det tidligere Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.; Internationalt renommé. Aarhus Universitet er de seneste år generelt gået frem på de vigtigste internationale universitetsranglister. Blandt mere end 17.000 universiteter på verdensplan er universitetet i top 100 på flere indflydelsesrige ranglister Siden 1960 har Straffelovrådet ellers givet Justitsministeriet indstillinger og udtalelser om strafferetlige lovgivningsspørgsmål. Ekspertrådet har bestået af to dommere, rigsadvokaten, en professor i retsvidenskab, en repræsentant for Justitsministeriet, en politidirektør, en advokat og direktøren for Kriminalforsorgen

populær: